Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-50

RK-21-2015-50.doc  RK-21-2015-50pr01.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-21-2015-50
NázevÚčast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
Zpracoval R. Šimánková, T. Čihák
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, pravidelně účastní mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Jedná se o jednu z několika obdobných příležitostí, kde je tuzemským návštěvníkům prezentována turistická nabídka regionu.
V letech 2008 - 2015 byla účast na těchto akcích kofinancována prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Náklady na zakoupení plochy
(100 - 180 m2), pořízení expozice a zajištění doprovodného programu se pohybovaly v rozmezí 900 tis. až 1,2 mil. Kč. Veletržní stánek vždy sloužil i subjektům cestovního ruchu z řad měst a obcí, podnikatelů a zástupcům neziskových organizací z Vysočiny k možnosti prezentovat svou konkrétní nabídku v oblasti cestovního ruchu (v r. 2015 se jednalo o 40 spoluvystavovatelů).
Návrh řešení Postupem let klesá obecně zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků o veletrhy cestovního ruchu, přestože organizátoři mnohdy operují čísly, která demonstrují nárůst. Efekty plynoucí z účasti samosprávného celku na konkrétním veletrhu cestovního ruchu nelze na rozdíl od komerčního subjektu snadno vyčíslit. Na některých tuzemských veletrzích cestovního ruchu však pozorujeme zdánlivě vyšší míru efektivity nebo dopadu ať již díky užší specializaci zaměření veletrhu (ForBikes) nebo díky poměrně nižším nákladům na expozici (Holiday World). Seznam plánovaných účastí Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na veletrzích cestovního ruchu v r. 2016 je uveden v materiálu RK-21-2015-50, př. 1. Jsou zde uvedeny i náklady pro případné spoluvystavovatele z řad subjektů v regionu.
Od roku 2016 již nebude možné čerpat na účast Vysočiny na žádném z veletrhů finanční podporu ze strukturálních fondů a marketingové aktivity budou představovat finanční nárok na rozpočet kraje, resp. na zvýšení příspěvku na provoz Vysočina Tourism od zřizovatele.
V zásadě existují 3 varianty, jak lze účast na veletrhu Regiontour realizovat:
Varianta A - víceméně stávající stav:
* plocha 50 - 100 m2
* umožnění prezentace i pro spoluvystavovatele - s ohledem na finanční náklady by účast byla zpoplatněna částkou 7 500 Kč/spoluvystavovatel
* náklady na zakoupení plochy + pořízení funkční expozice by v této variantě dosahovaly 300 - 500 tis. Kč (plocha 50 m2)
* při této variantě je potřeba uvažovat o nutnosti navýšení provozního příspěvku Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci z rozpočtu Kraje

Varianta B - Vysočina jako spoluvystavovatel na stánku agentury CzechTourism:
* k dispozici prezentační pultík vč. označení (grafika) a základního vybavení, možnost sdílení společných prostor a zázemí - takto se Vysočina prezentuje převážně na zahraničních veletrzích cestovního ruchu
* nebyl by zde prostor pro spoluvystavovatele
* celkové náklady by při této variantě činily cca 15 tis. Kč

Varianta C - nulová varianta:
* Kraj Vysočina by se veletrhu vůbec nezúčastnil
Byla prověřována i varianta společné prezentace Vysočiny s Agenturou Dobrý den z Pelhřimova, která má nulové smluvní náklady na vystavování, protože organizátorům veletrhu nabízí svou účastí atraktivní protihodnotu. Tato varianta by nebyla přijatelná pro organizátora veletrhu (Veletrhy Brno, a.s.), který očekává, že Kraj Vysočina stejně jako v předchozích letech bude mít svůj vlastní stánek.
Podle posledních informací je varianta B preferována kraji Libereckým a Ústeckým, je atraktivní i pro Karlovarský kraj a Královéhradecký. Ten vedle toho zvažuje společnou expozici s Pardubickým krajem pod hlavičkou Východní Čechy.
StanoviskaStanovisko Vysočina Tourism, příspěvková organizace: Vysočina Tourism doporučuje Radě Kraje zvolit variantu B.

Stanovisko OSH: Odbor sekretariátu hejtmana, je každoročně na stánku Vysočiny na veletrhu Regiontour organizátorem programu prvního dne veletrhu, kdy tento den je určen pro zvané hosty (většinou z řad vrcholné politické reprezentace, samospráv měst a obcí, či institucí v oblasti cestovního ruchu). Odbor sekretariátu hejtmana v uplynulých letech zaznamenal snížení efektu prezentace Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour a doporučuje prezentovat Kraj Vysočina na veletrhu Regiontour způsobem popsaným v navrhované variantě B.
Návrh usneseníVarianta A:
Rada kraje
rozhoduje
zvolit variantu A týkající se účasti Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016 a vystavovat samostatně.

Varianta B:
Rada kraje
rozhoduje
zvolit variantu B týkající se účasti Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016 jakožto spoluvystavovatele na stánku agentury CzechTourism.

Varianta C:
Rada kraje
rozhoduje
zvolit variantu C týkající se účasti Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016, tzn. veletrhu se nezúčastnit.
Odpovědnost OKPPCR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 20. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz