Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-46

RK-21-2015-46.doc  RK-21-2015-46pr01.pdf  RK-21-2015-46pr02.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-21-2015-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
Zpracoval V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuČeskoslovenská obec legionářská jednota plk. J. Švece-Horácko, zastoupená předsedou jednoty panem Radimem Chrástem se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu aktivit Československé obce legionářské v Kraji Vysočina. Československá obec legionářská si klade za cíl především zvýšení povědomí české veřejnosti o hrdinech, kteří vybojovali samostatné Československo. Jednou z aktivit je projekt s názvem Legionáři s lipovou ratolestí , jehož náplní je mj. pátrání po významných československých legionářích první světové války a především důstojné připomenutí počátků boje o nezávislou republiku a vyzvednutí role rodáků z Kraje Vysočina. V rámci projektu je také připravován cyklus přednášek v rodištích významných legionářů z Kraje Vysočina, kniha o osudech 15 legionářů narozených na území Kraje Vysočina a další zdůraznění a připomenutí role legií především pro mladší generaci. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-21-2015-46, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Československé obci legionářské, Sokolská 486/33, Praha, IČO: 45247455 dar ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s výše uvedenými aktivitami Československé obce legionářské v Kraji Vysočina. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 22. 6. 2015 činí 26 253 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O01294.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč Československé obci legionářské, IČO: 45247455, Sokolská 486/33, Praha, dle materiálu RK-21-2015-46, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz