Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-19

RK-21-2015-19.doc  RK-21-2015-19pr01.xls  RK-21-2015-19pr02.xls  RK-21-2015-19pr03.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-21-2015-19
NázevNávrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond a fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje na základě zřizovacích listin zřizovatel.
Při sestavování finančního plánu na rok 2015 příspěvkové organizace vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0560/07/2014/ZK), schválené dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (přijaté do rozpočtu kraje a poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz) a z předpokládaných výnosů z hlavní a doplňkové činnosti.
Finanční plán pro rok 2015 byl u většiny organizací sestaven jako nevyrovnaný, a to především z těchto důvodu:
- na základě nařízení vlády č. 224/2014 ze dne 15. 10. 2014, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 11. 2014 k úpravě platových tarifů zaměstnanců zařazených v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina (navýšení o 3,5 %) a na základě nařízení vlády č. 303/2014 ze dne 8. 12. 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, na základě kterého došlo k dalšímu navýšení tarifních tabulek, s účinností od 1. 1. 2015 (1,5 % u zdravotních pracovníků v sociálních službách a 4,0 % u pracovníků v sociálních službách a u sociálních pracovníků);
- v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, došlo k navýšení nákladů souvisejících s převzetím nové budovy v Havlíčkově Brodě a zejména ke změně pravidel pro stanovení platů, protože novela příslušného nařízení vlády zrušila možnost odchýlit se od nastavení platových stupňů podle právní úpravy stanovené vládou;
- u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, jsou vyšší náklady spojené s provozem nové budovy;
- u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, došlo k navýšení odpisů (nová budova);
- u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, jsou vyšší náklady z důvodu zajištění provozu náhradní rodinné péče a zabezpečení vyššího rozsahu poradenských služeb v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově, aby jejich zabezpečení nebylo nižší než v ostatních okresech.
Záporný výsledek hospodaření je u některých příspěvkových organizací, stejně jako v roce 2014, částečně řešen zapojením jejich rezervního fondu. Zbývající část záporného výsledku hospodaření bude řešena i zapojením fondu investic (odvod z fondu investic a navýšení příspěvku na provoz) na základě zpracovaných rozborů hospodaření k 30. 6. 2015 a výhledu hospodaření do konce roku. Nové finanční plány včetně návrhu řešení budou znovu projednány s řediteli příspěvkových organizací a návrh řešení předložen radě kraje ke schválení. Pokud by vývoj hospodaření příspěvkových organizací odpovídal předpokládaným příjmům a výdajům uvedeným v předkládaných finančních plánech, musela by být potom tato situace řešena ze strany zřizovatele navýšením závazného ukazatele příspěvek na provoz , jak tomu bylo i v roce 2014. Pokud dojde k navýšení dotace MPSV v návaznosti na navýšení platů schválené v loňském roce, bude použito k řešení této situace.
U Domova ve Zboží, příspěvkové organizace nepokrývá schválený příspěvek na provoz tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku o částku 1 876 tis. Kč a u Domova bez zámku, příspěvkové organizace o částku 418 tis. Kč. Proto navrhujeme u těchto organizací navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o shora uvedené částky. Vedle toho se dále navrhuje pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci zvýšení příspěvku na provoz o 160 000 Kč na tvorbu dokumentu o procesu Transformace této organizace.
Stejně jako v roce 2014 a v letech předchozích bude Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, realizovat jeden z projektů spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2015. Jedná se o sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny - tyto stáže proběhnou v měsíci srpnu 2015. Na pokrytí nákladů spojených s tímto projektem je počítáno s částkou 80 000 Kč.
U Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, bude z důvodu nového projednání návrhu finančního plánu na rok 2015 (úprava plánovaných nákladů a projednání nové organizační struktury v příspěvkové organizaci), finanční plán předložen v rámci samostatného materiálu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje:
* - Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
- Plány tvorby a použití peněžních fondů, odpisový plán a plány údržby a oprav dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1
- Plány čerpání fondu investic dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
- Stanovení způsobu usměrňování prostředků na platy na rok 2015 a závazný ukazatel Limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-21-2015-19, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 26 253 tis. Kč.

Odbor sekretariátu hejtmana:
Projekt odborných stáží pro pracovníky v sociální oblasti z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny je každoročně se opakující aktivitou v rámci mezinárodní spolupráce. Hodnotíme jej jako užitečný a úspěšný. Seznam projektů partnerských regionů Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01199-01.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci s určením pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizací a Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK 21-2015-19, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 454 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věcí, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o stejnou částku 80 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, navýšením o 1 876 000 Kč na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, navýšením o 578 000 Kč, z toho připadá 418 000 Kč na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku a 160 000 Kč na tvorbu dokumentu o procesu Transformace organizace;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace navýšením o 80 000 Kč k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2015 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
stanoví
* u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
- celkový objem použití fondu investic;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu
RK-21-2015-19, př. 1;
* závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
* použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
- k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
* vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje návrh finančního plánu na rok 2015 za Domov Kamélii Křižanov, příspěvkovou organizaci do 31. 8. 2015 a po projednání rozborů hospodaření k 30. 6. 2015 a 30. 9. 2015 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2015 včetně případného návrhu na změnu finančního plánu na tento rok;
* ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
- provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje pololetně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 9. 2015 a za 2. pololetí do 30. 11. 2015;
- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
- promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
- předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2015 v termínu do 1. 8. 2015 a k 30. 9. 2015 společně s výhledem ke konci letošního roku v termínu do 20. 10. 2015;
- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz