Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-87

RK-21-2015-87.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-21-2015-87
NázevInformace k zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDrážní doprava v Kraji Vysočina je zajištěna dopravci, České dráhy a. s. a Jindřichohradecké místní dráhy a. s., na základě smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě (dále jen smlouva) uzavřené s Krajem Vysočina. Smlouva je s dopravci v drážní dopravě uzavřena do 31. 12. 2019. V rámci smlouvy je řešena i ochrana investic dopravce, tj. objednatel musí zajistit na období deseti let od dodání posledního vozu pořízeného z ROP NUTS II Jihovýchod minimální roční proběh na vozidlo 50 000 vlkm. V případě Českých drah a. s. se jedná o minimálně 650 000 vlkm z celkového počtu cca 4 mil. vlkm zajišťovaných Českými drahami, a. s.
Současně právní předpisy objednatelům umožňují následující:
1. V případě, že dopravce se souhlasem kraje vynaloží investice na nákup kolejových vozidel, lze smlouvu po dohodě smluvních stran prodloužit o 5 let.
2. Možnost uzavřít novou smlouvu dle platné legislativy dle přímého zadání.
3. Možnost výběru dopravce výběrovým řízením.

Při výběru dopravce na základě veřejné zakázky výběrovým řízením je nutné počítat s procesními lhůtami, a to:
* Rok před vypsáním výběrového řízení notifikovat v Ústředním věstníku EU
* Lhůta potřebná na realizaci veřejné zakázky (1-2 roky)
* Lhůta od podpisu smlouvy s novým dopravcem do dodání požadované vozby (18 - 24 měsíců)
Z důvodu výše uvedených lhůt je nutné zahájit jednání o způsobu zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019.
Současně veškeré provozní záležitosti je nutno projednat s ostatními objednateli veřejné železniční dopravy.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje pověřit náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Ing. Libora Joukla k jednání s dopravci a ministerstvem dopravy o otázce zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019 a způsobu jejího financování.
Dále, uložit odboru dopravy a silničního hospodářství v případě, že nedojde do 31. 10. 2015 k dohodě o způsobu financování a zajištění drážní dopravy po 31. 12. 2019, předložit Radě Kraje Vysočina návrh postupu zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
pověřuje
náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Ing. Libora Joukla k jednání s dopravci a ministerstvem dopravy o otázce zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019 a způsobu jejího financování;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství v případě, že nedojde do 31. 10. 2015 k dohodě o způsobu financování a zajištění drážní dopravy po 31. 12. 2019, předložit Radě Kraje Vysočina návrh postupu zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz