Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-91

RK-21-2015-91.doc  RK-21-2015-91pr01.pdf
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-21-2015-91
NázevProjektový záměr do programu START - Danube Region Project Fund
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová, I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zapojení do projektu s názvem Building Bridges. Cílem plánovaného projektu s názvem Buliding Bridges je zvýšení atraktivity přeshraničního autobusového spojení na trase Telč - Raabs an der Thaya prostřednictvím navazujících marketingových aktivit a ověřování poptávky v roce 2016. Příležitost k financování tohoto záměru nabízí druhá výzva programu START - Danube Region Project Fund, který slouží k podpoře projektů přispívajících k naplňování Dunajské strategie. Projektový záměr vychází ze společného zájmu Kraje Vysočina (vedoucí partner), Jihočeského kraje (v roli projektového partnera organizátor dopravy JIKORD, s.r.o.) a Dolního Rakouska (v roli projektového partnera organizátor dopravy Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H.). Výše dotační podpory může činit 10 - 20 tis. €, maximálně však 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projektovou žádost je možné zaregistrovat v informačním systému programu START v období od 6. 7. 2015 do 8. 7. 2015. Podrobný popis projektu je obsahem materiálu RK-21-2015-91, př. 1.
Tento projektový záměr navazuje na projekt Dosažitelnost spojuje, realizovaný v partnerství Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H., Kraje Vysočina a JIKORD, s.r.o., který byl spolufinancován z programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Jednou z aktivit tohoto projektu byl provoz autobusové linky na trase Telč - Raabs an der Thaya v letech 2011 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu s názvem Building Bridges a uložit Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost ve smyslu materiálu RK-21-2015-91, př. 1 a zaregistrovat ji v informačním systému programu START.
StanoviskaProjektová kancelář: Stanoviska budou předložena na jednání RK.
EO: Stanoviska budou předložena na jednání RK.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do projektu s názvem Building Bridges v rámci programu START - Danube Region Project Fund;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost ve smyslu materiálu
RK-21-2015-91, př. 1 a zaregistrovat ji v informačním systému programu START.
Odpovědnost ODSH, ORR
Termín 8. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz