Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-42

RK-21-2015-42.doc  RK-21-2015-42pr01.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-21-2015-42
NázevNávrh na zařazení nové akce SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Zpracoval S. Munduch
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje umožňující následné provedení zateplení střechy.
Před zahájením provádění zateplení střechy bylo sondami zjištěno, že ve stávajícím souvrství střešního pláště se nachází velké množství srážkové vody. Tato voda je konkrétně uzavřena mezi vrchní (novodobě provedenou) vrstvou stříkaného polyuretanu a původní krytinou z živičných pásů. Dále byla zjištěna značná nerovnost původní živičné krytiny.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout zařadit novou akci SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
Tento závadný stav není možné zakonzervovat (neřešit). Hrozí protečení zabudované vody stropní konstrukcí do budovy a vzniku následných škod v podobě opadání omítek, tvorbě plísní, omezení uživatelnosti budovy, atd.
OM navrhuje provést následující sanační opatření:
1. Odstranit nesoudržné podmočené vrstvy stříkaného polyuretanu (80% z celkové plochy střechy).
2. Vyčistit spáru od plísní a mechů a provést opravu původní živičné krytiny, která převezme v nové střeše funkci parotěsné zábrany.
3. Nahradit odstraněnou PUR vrstvu polystyrenem ve stejné tloušťce tj. 4-6 cm (80% z celkové plochy střechy).
4. Vzhledem k nerovnostem původního podkladu nelze provést zateplení deskami z polystyrénu volným pokládáním. Desky je třeba pomocí kotev - talířových hmoždinek přitáhnout k podkladu a vytvořit tak rovnou vrchní plochu pro řádné položení hydroizolační fólie. V souladu s technickými listy výrobce systému střešních izolací a ověřením únosnosti podkladu pomocí tahových zkoušek je třeba na každou polystyrénovou desku použít 5 ks přitahovacích kotev - hmoždinek.
Pro zajištění financování akce SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy není navrhováno rozpočtové opatření. Potřebné předpokládané výdaje je možné krýt změnou rozpisu rozpočtu v rámci stávající výše alokace přílohy M1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor školství mládeže a sportu souhlasí s opravou havárie. S využitím budovy pro účely odborného středoškolského vzdělávání se počítá i do budoucna (škola je krajským centrem technického stavebního vzdělávání).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 3. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz