Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-04

RK-21-2015-04.doc  RK-21-2015-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-21-2015-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov Jemnice, Třešňová 748 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval V. Dvořáková, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Dětského domova Jemnice, Třešňová 748 (dále jen organizace ) o navýšení příspěvku na provoz o 30 000 Kč na pokrytí peněžitého příspěvku pro děti, které v letošním roce ukončí pobyt v dětském domově.
Dle § 4 nařízení vlády č. 460/2013 Sb. hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, činí nejvýše 25 000 Kč.
Letos se jedná celkem o 4 děti, kterým bude ukončen pobyt po skončení přípravy na budoucí povolání. Výplata finančních prostředků je prováděna v hotovosti přímo dítěti při odchodu z dětského domova.
Organizace bude vyplácet každému dítěti příspěvek 15 000 Kč. Ze svých zdrojů je organizace schopna vykrýt odchodné pro 2 děti ve výši 30 000 Kč. Finanční prostředky pro další dvě děti není organizace schopna ze svého rozpočtu pokrýt.
Z tohoto důvodu žádá ředitelka školy o navýšení příspěvku na provoz o částku 30 000 Kč.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo v Dalších možných požadavcích OŠMS v roce 2015 počítáno s náklady spojenými s věcnou pomocí nebo peněžitým příspěvkem dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském zařízení (dětské domovy).
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 o částku 30 000 Kč na částečnou úhradu nákladů uvedených v materiálu RK-21-2015-04.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 22. 6. 2015 činí 26 253 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O01195.0072
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516, o částku 30 000 Kč na částečné pokrytí peněžitého příspěvku pro děti, které v letošním roce ukončí pobyt v dětském domově dle materiálu RK-21-2015-04.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova Jemnice, Třešňová 748
Termín červenec 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz