Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-49

RK-21-2015-49.doc  RK-21-2015-49pr01.pdf  RK-21-2015-49pr02.pdf  RK-21-2015-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-21-2015-49
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - spolupráce na výstavě Památka mého kraje
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátila společnost Czech Architecture Week, jež je organizátorem 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architicture Week Praha 2015, s žádostí o spolupráci na pořádání výše uvedené akce. Jedná se o festival, jehož hlavním tématem jsou památky jednotlivých krajů - název výstavy je Památka mého kraje . Organizátor akce, společnosti Czech Architecture Week, se obrátila začátkem letošního roku s žádostí o podporu výše uvedené akce přímo na Radu Asociaci krajů České republiky, protože se jedná o akci dotýkající se všech krajů. Jednotlivé kraje budou na výstavě prezentovány architektonickými modely historických budov, mozaikou dobových a současných fotografií, vybraným uměleckým dílem, velkoformátovou fotografií a objektem charakterizujícím daný kraj ČR. Rada Asociace krajů ČR dne 20. 3. 2015 doporučila jednotlivým krajům zapojit se do výstavy Památka mého kraje (výpis usnesení z jednání Rady AKČR je obsahem materiálu RK-21-2015-49, př. 2). Výstava Památka mého kraje proběhne ve dnech 17. 8. - 18. 10. 2015 v Praze v Jiřském klášteře na Pražském hradě v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015, Bližší informace o celé akci jsou obsahem materiálu RK-21-2015-49, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby byla se společností Czech Architecture Week, s. r. o., Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, IČO: 27872688, uzavřena smlouva o spolupráci na výstavě Památka mého kraje dle materiálu RK-21-2015-49, př. 3. Finanční zapojení Kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč vyplývající z výše uvedené smlouvy bude kryto z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 24. 6. 2015 činí 26 253 tis. Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje uzavřít předloženou smlouvu. Odbor je zapojen do přípravy podkladů k prezentaci Kraje Vysočina v rámci výstavy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-21-2015-49, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz