Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-36

RK-21-2015-36.doc  RK-21-2015-36pr01.pdf  RK-21-2015-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-21-2015-36
NázevUzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
Zpracoval J. Mrázková, O. Homola, S. Munduch
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smluv zakládajících právo provést stavby na cizích pozemcích.
Odbor majetkový zajišťuje přípravu investičních akcí, jejichž investorem je Kraj Vysočina. V současné době se jedná m. j. o akci Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů (probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby) a Střední průmyslová škola Třebíč - Demolice a výstavba pavilonu B , rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny (probíhají projekční práce). Příprava a zahájení realizace obou staveb je finančně kryta schváleným rozpočtem kraje na rok 2015 (akce jsou zařazeny v přílohách M1 a M2 rozpočtu) a další potřebné finanční zdroje byly uplatněny v rozpočtovém výhledu.
Obě stavby se dotknou pozemků ve vlastnictví města Třebíče:
Stavba Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů bude realizována m. j. na těchto pozemcích ve vlastnictví města v k.ú. Třebíč: par. č. 911/1- ost. plocha, zeleň, par. č. 911/3 - ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 1004/1 - ost. plocha, zeleň a par.č. 1506 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Třebíč. Na částech těchto pozemků budou vybudovány parkovací plochy a chodník a upraven vjezd do areálu nemocnice.
Stavba Střední průmyslová škola Třebíč - Demolice a výstavba pavilonu B , rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny by se měla realizovat m .j. na těchto pozemcích ve vlastnictví města: par.č. 1760/1- ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 1760/3 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Třebíč. Na částech těchto pozemků bude vybudováno parkoviště a opraven chodník.
Podmínkou pro získání potřebných rozhodnutí stavebních úřadů pro obě akce, kdy stavba není realizována pouze na pozemcích investora, je získání jiného práva provést stavbu na cizím pozemku. Jiné právo je získáváno uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Uzavření této smlouvy musí být projednáno jak Radou města Třebíč, tak Radou Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít mezi městem Třebíč, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu zakládající právo provést stavby Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů , kterou budou mimo jiné dotčeny pozemky par. č. 911/1, par. č. 911/3, par. č. 1004/1, par. č. 1506 a Střední průmyslová škola Třebíč - Demolice a výstavba pavilonu B , rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1760/1 a par.č. 1760/3 v k. ú. a obci Třebíč, všechny ve vlastnictví města Třebíč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Třebíč a Krajem Vysočina smlouvu zakládající právo provést stavbu mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví města Třebíč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč, na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavby:
* Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů na částech pozemků par. č. 911/1, par. č. 911/3, par. č. 1004/1, par. č. 1506 v k. ú. Třebíč;
* Střední průmyslová škola Třebíč - Demolice a výstavba pavilonu B , rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny na částech pozemků a par. č. 1760/1, par. č. 1760/3 v k. ú. Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz