Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-66

RK-21-2015-66.doc  RK-21-2015-66pr01.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-21-2015-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
Zpracoval H. Dolejší, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (dále jen škola) o navýšení provozního rozpočtu na nákup výpočetní techniky a současně o zvýšení odvodu z fondu investic.
Ředitel školy zdůvodňuje svoji žádost tím, že stále narůstají opravy výpočetní techniky, kterou je třeba průběžně obnovovat. Z provozních prostředků je třeba hradit také mimořádné výdaje spojené s rekonstrukcí objektů školy, náhlé závady na strojích a technologickém vybavení a také narůstající náklady na revize. Ve fondu investic má škola schválený zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 1 701 tis. Kč. Z těchto důvodů škola žádá svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 300 000 Kč a současně o zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic ve stejné výši 300 000 Kč. Žádost školy je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* uložit odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava ve výši 300 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 300 000 Kč;
* schválit škole zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic o částku 300 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 300 000 Kč na zakoupení výpočetní techniky.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01195-07

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-21-2015-66;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 300 000 Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic o částku 300 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 300 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 z důvodu zakoupení výpočetní techniky.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Termín do konce roku 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz