Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-78

RK-21-2015-78.doc  RK-21-2015-78pr01.pdf  RK-21-2015-78pr02.pdf  RK-21-2015-78pr03.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-21-2015-78
NázevFond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2014. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 13. 5. 2014 usnesením č. 0260/03/2014/ZK poskytnout dotaci svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČ 60418885. Smlouva o poskytnutí dotace FV00865.0059 (dále jen smlouva ) mezi Krajem Vysočina a svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE byla uzavřena dne 13. 6. 2014 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace Heraltice - zvýšení účinnosti ČOV . Text smlouvy je obsahem materiálu RK-21-2015-78, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 87 500 Kč, což představuje 70,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 125 000 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2015, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 7. 2015 závěrečnou zprávu. Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE dne 12. 6. 2015 požádal o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 10. 2015. Text žádosti je obsahem materiálu RK-21-2015-78, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0059 dle materiálu RK-21-2015-78, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 10. 2015 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 11. 2015.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0059 dle materiálu RK-21-2015-78, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz