Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-92

RK-21-2015-92.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-21-2015-92
NázevNávrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině a projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Zpracoval K. Píbilová, M. Benešová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMPSV vyhlásilo výzvu č. 76 pro předkládání individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života a výzvu č. 2 pro předkládání grantových projektů obcí s rozšířenou působností a krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Kraj Vysočina uložil odboru sociálních věcí Usnesením Rady kraje Vysočina
č. 1374/26/2011/RK podat projektovou žádost Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje a Usnesením Rady kraje Vysočina č. 1513/28/2013/RK podat projektovou žádost Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina . Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím
o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/3.4/76/00238 v celkové maximální výši 7 589 827,74 Kč
a zahájena jeho realizace k 1. 7. 2012. Projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ - ZS 824 - 1108/2014 v celkové maximální výši 4 244 407,50 Kč a zahájena jeho realizace k 1. 2. 2014.
Z projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině jsou hrazeny jak přímé tak nepřímé náklady. Úhrada výdajů projektu probíhá předfinancováním způsobilých výdajů. V průběhu realizace došlo k proplacení prvních dvou částí dotace ve výši 20 % z celkové maximální části dotace - dne 20. 8. 2012 a 16. 11. 2012 byly z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedeny dotace ve výši 1 517 965,55 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 1593/30/2012/RK a č. 2130/39/2012 byla schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Dne 1. 8. 2014 byla na základě schválení 4. monitorovací zprávy projektu a zjednodušené žádosti o platbu MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 487 915,07 Kč, z tohoto účtu byly finanční prostředky převedeny na zvláštní účet projektu, Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1572/25/2014/RK bylo schváleno rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Na základě schválené monitorovací zprávy č. 5 projektu a zjednodušené žádosti
o platbu byla dne 14. 11. 2014 z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 626 425,16 Kč. Z tohoto účtu byly finanční prostředky převedeny na zvláštní účet projektu, Usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 2248/36/2014/RK bylo schváleno rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu.
Z projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina jsou hrazeny jak přímé tak nepřímé náklady. Úhrada výdajů projektu probíhá předfinancováním způsobilých výdajů. V průběhu realizace došlo k proplacení první části dotace ve výši 30 % z celkové maximální části dotace. Dne 7. 3. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 1 273 323,00 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 0471/09/2014/RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Dne 1. 8. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 563 746,08 Kč
a Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1590/26/2014RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Dne 7. 10. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 437 341,04 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 1840/30/2014/RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu.
Dne 19. 6. 2015 byla z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 1 258 464,02 Kč - na základě schválené monitorovací zprávy č. 3 projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
a zjednodušené žádosti o platbu a dne 26. 6. 2015 z MPSV Kraji Vysočina na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 1 123 419,26 Kč - na základě schválené monitorovací zprávy č. 6 projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině a zjednodušené žádosti o platbu.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtová opatření a přijmout účelové neinvestiční dotace do rozpočtu zvláštních účtů tak, aby bylo možné z nich čerpat prostředky na projekty, které Kraj Vysočina realizuje.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú.: 4200455534/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina ve výši 1 258 464,02 Kč a rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú.: 4200338821/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Žijeme
a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje ve výši 1 123 419,26 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 258 464,02 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 19. 6. 2015 a účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 123 419,26 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 26. 6. 2015.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 258 464,02 Kč určenou na financování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina a rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 123 419,26 Kč určenou na financování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz