Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 21/2015, které se bude konat dne 30.06.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2015
2. Udělení ceny ESRI SAG Kraji Vysočina
    ( P. Pavlinec, RK-21-2015-02)
3. Informace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu
    ( P. Pavlinec, RK-21-2015-03)
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov Jemnice, Třešňová 748 - změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-21-2015-04)
5. Peněžní dar a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-05)
6. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-06)
7. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-07)
8. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-08)
9. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-09)
10. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-10)
11. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2016-2018
    ( S. Měrtlová, RK-21-2015-11)
12. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-12)
13. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku - FAMILY POINT místo pro rodinu(r) Třebíč
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-13)
14. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-14)
15. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-15)
16. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-16)
17. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-17)
18. Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-18)
19. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-19)
20. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno, týkajícího se autorských práv logotypu služby Family Point
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-20)
21. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-21)
22. Souhlas s nájemní smlouvou
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-22)
23. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-21-2015-23)
24. Majetkoprávní příprava stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
    ( P. Kolář, RK-21-2015-24)
25. Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav na budově č. p. 1671 Jihlava, ul. Husova, smlouva zakládající právo stavby
    ( P. Kolář, RK-21-2015-25)
26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třešť
    ( P. Kolář, RK-21-2015-26)
27. Darování pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
    ( P. Kolář, RK-21-2015-27)
28. Zrušení usnesení 0209/05/2015/RK
    ( P. Kolář, RK-21-2015-28)
29. Změna usnesení 2186/36/2014/RK
    ( P. Kolář, RK-21-2015-29)
30. Změna usnesení 0648/12/2015/RK
    ( P. Kolář, RK-20-2015-30)
31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-21-2015-31)
32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-21-2015-32)
33. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
    ( P. Kolář, RK-21-2015-33)
34. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
    ( P. Kolář, RK-21-2015-34)
35. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
    ( P. Kolář, RK-21-2015-35)
36. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
    ( P. Kolář, RK-21-2015-36)
37. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Školství v roce 2015
    ( P. Kolář, RK-21-2015-37)
38. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-21-2015-38)
39. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje.
    ( P. Kolář, RK-21-2015-39)
40. Prodej pozemku v k. ú. Helenín
    ( P. Kolář, RK-21-2015-40)
41. Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace
    ( P. Kolář, RK-21-2015-41)
42. Návrh na zařazení nové akce SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
    ( P. Kolář, RK-21-2015-42)
43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen
    ( A. Krištofová, RK-21-2015-43)
44. Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
    ( K. Kotrba, V. Novotný, RK-21-2015-44)
45. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
    ( I. Šteklová, RK-21-2015-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
    ( I. Šteklová, RK-21-2015-46)
47. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
    ( I. Šteklová, RK-21-2015-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
    ( I. Šteklová, RK-21-2015-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - spolupráce na výstavě Památka mého kraje
    ( M. Kružíková, RK-21-2015-49)
50. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
    ( L. Seidl, RK-21-2015-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( L. Seidl, RK-21-2015-51)
52. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
    ( L. Seidl, RK-21-2015-52)
53. Záměr nákupu dlouhodobého hmotného majetku pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
    ( L. Seidl, RK-21-2015-53)
54. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
    ( L. Seidl, RK-21-2015-54)
55. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
    ( L. Seidl, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2015-55)
56. Odměna řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2015-56)
57. Jmenování ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2015-57)
58. Odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2015-58)
59. Jmenování ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2015-59)
60. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-21-2015-60)
61. Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
    ( K. Ubr, RK-21-2015-61)
62. Projektový záměr příspěvkové organizace - DZS
    ( K. Ubr, RK-21-2015-62)
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
    ( K. Ubr, RK-21-2015-63)
64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
    ( K. Ubr, RK-21-2015-64)
65. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-21-2015-65)
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-21-2015-66)
67. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
    ( K. Ubr, RK-21-2015-67)
68. Havarijní pojištění vozidla Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
    ( K. Ubr, RK-21-2015-68)
69. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
    ( K. Ubr, RK-21-2015-69)
70. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015 - změna usnesení č. 1113/19/2015/RK
    ( K. Ubr, RK-21-2015-70)
71. Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
    ( K. Ubr, RK-21-2015-71)
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-21-2015-72)
73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
    ( K. Ubr, RK-21-2015-73)
74. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy stavební Jihlava na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-21-2015-74)
75. Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč
    ( K. Ubr, RK-21-2015-75)
76. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. b
    ( E. Horná, RK-21-2015-76)
77. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2015
    ( E. Horná, RK-21-2015-77)
78. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
    ( E. Horná, RK-21-2015-78)
79. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-21-2015-79)
80. Podlicenční smlouvy
    ( I. Fryšová, RK-21-2015-80)
81. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
    ( I. Fryšová, RK-21-2015-81)
82. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpor ze státního fondu životního prostředí na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
    ( I. Fryšová, RK-21-2015-82)
83. Informace o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice
    ( I. Fryšová, RK-21-2015-83)
84. Rozhodnutí o revokaci usnesení a odstoupení od realizace projektu Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
    ( I. Fryšová, RK-21-2015-84)
85. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou II/152 Moravské Budějovice - průtah
    ( H. Strnadová, RK-21-2015-85)
86. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
    ( H. Strnadová, RK-21-2015-86)
87. Informace k zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-21-2015-87)
88. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
    ( H. Strnadová, RK-21-2015-88)
89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Příseka - obchvat
    ( H. Strnadová, RK-21-2015-89)
90. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
    ( H. Strnadová, RK-21-2015-90)
91. Projektový záměr do programu START - Danube Region Project Fund
    ( H. Strnadová, I. Fryšová, RK-21-2015-91)
92. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz