Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-17

RK-21-2015-17.doc  RK-21-2015-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-21-2015-17
NázevPodstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.
Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XX.
V současnosti došlo v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. k ukončení realizace projektu, na pobočku CRR byla podána závěrečná monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh a žádost o platbu. Vzhledem k tomu, že některé výdaje byly realizovány ke konci projektu a nedošlo k celkovému dočerpání některých řádků v rozpočtu, vyzvalo nás CRR jako příjemce v rámci připomínek k monitorovací zprávě ke snížení nevyčerpaných řádků v rozpočtu a tím i k přepočtu poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno předkládané Oznámení o změně v projektu č. XXI. Zároveň došlo ke kontrole výdajů uvedených v soupisce faktur, ve které proběhla ze strany CRR korekce výdaje ve výši 254,10 Kč za uhrazení poplatku na dodatečné stavební práce. Tento výdaj byl prostřednictvím Oznámení o změně přesunut ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu dle materiálu
RK-21-2015-17, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2015-17, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz