Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2015, které se konalo dne 30. 6. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 6. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 92. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ a projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“ do programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2015
 2. Udělení ceny ESRI SAG Kraji Vysočina
 3. Informace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov Jemnice, Třešňová 748 - změna závazných ukazatelů
 5. Peněžní dar a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 6. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 9. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
 10. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 11. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2016-2018
 12. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 13. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku - FAMILY POINT místo pro rodinu(r) Třebíč
 14. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 15. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
 16. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
 17. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 18. Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 19. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
 20. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno, týkajícího se autorských práv logotypu služby Family Point
 21. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 22. Souhlas s nájemní smlouvou
 23. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 24. Majetkoprávní příprava stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
 25. Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav na budově č. p. 1671 Jihlava, ul. Husova, smlouva zakládající právo stavby
 26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třešť
 27. Darování pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
 28. Zrušení usnesení 0209/05/2015/RK
 29. Změna usnesení 2186/36/2014/RK
 30. Změna usnesení 0648/12/2015/RK
 31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 33. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
 34. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
 35. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 36. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
 37. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Školství v roce 2015
 38. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 39. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje.
 40. Prodej pozemku v k. ú. Helenín
 41. Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace
 42. Návrh na zařazení nové akce SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen
 44. Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
 45. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
 47. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - spolupráce na výstavě Památka mého kraje
 50. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 52. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 53. Záměr nákupu dlouhodobého hmotného majetku pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
 54. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
 55. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 56. Odměna řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 57. Jmenování ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 58. Odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391
 59. Jmenování ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 60. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 61. Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
 62. Projektový záměr příspěvkové organizace - DZS
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
 64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
 65. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
 67. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 68. Havarijní pojištění vozidla Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
 69. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
 70. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015 - změna usnesení č. 1113/19/2015/RK
 71. Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
 74. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy stavební Jihlava na rok 2015
 75. Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč
 76. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. b
 77. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2015
 78. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
 79. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 80. Podlicenční smlouvy
 81. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
 82. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpor ze státního fondu životního prostředí na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
 83. Informace o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice
 84. Rozhodnutí o revokaci usnesení a odstoupení od realizace projektu Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
 85. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou II/152 Moravské Budějovice - průtah
 86. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
 87. Informace k zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina
 88. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Příseka - obchvat
 90. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
 91. Projektový záměr do programu START - Danube Region Project Fund
 92. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ a projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“
 93. Rozprava členů rady
Usnesení 1183/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

12. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Na zasedání se dostavil P. Piňos. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1184/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz III o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 294 673,97 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-12.doc

13. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku - FAMILY POINT místo pro rodinu(r) Třebíč
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-21-2015-13, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-13.doc, RK-21-2015-13, př. 1

V průběhu jednání odešel M. Hyský. K bodům 14 - 16, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

14. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Usnesení 1186/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 313 629 Kč určenou na financování projektu „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-14.doc

15. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
Usnesení 1187/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 852 022,16 Kč určenou na financování projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 2. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-15.doc

16. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
Usnesení 1188/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 8 773 713,86 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-16.doc

K bodům 17, 18, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

17. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1189/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2015-17, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-17.doc, RK-21-2015-17, př. 1

18. Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1190/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2015-18, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-18.doc, RK-21-2015-18, př. 1

19. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh finančního plánu příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2015. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1191/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci s určením pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizací a Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-21-2015-19, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 454 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věcí, § 4350 Domovy pro seniory, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o stejnou částku 80 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, navýšením o 1 876 000 Kč na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, navýšením o 578 000 Kč, z toho připadá 418 000 Kč na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku a 160 000 Kč na tvorbu dokumentu o procesu Transformace organizace;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace navýšením o 80 000 Kč k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2015 sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z  fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje návrh finančního plánu na rok 2015 za Domov Kamélii Křižanov, příspěvkovou organizaci do 31. 8. 2015 a po projednání rozborů hospodaření k 30. 6. 2015 a 30. 9. 2015 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2015 včetně případného návrhu na změnu finančního plánu na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje pololetně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 9. 2015 a za 2. pololetí do 30. 11. 2015;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2015 v termínu do 1. 8. 2015 a k 30. 9. 2015 společně s výhledem ke konci letošního roku v termínu do 20. 10. 2015;
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-19.doc, RK-21-2015-19, př. 1, RK-21-2015-19, př. 2, RK-21-2015-19, př. 3

20. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno, týkajícího se autorských práv logotypu služby Family Point
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1192/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně dle materiálu RK-21-2015-20, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-20.doc, RK-21-2015-20, př. 1

21. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit střednědobé plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1193/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-21-2015-21, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-21.doc, RK-21-2015-21, př. 1

22. Souhlas s nájemní smlouvou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1194/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy dle materiálu RK-21-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-22.doc, RK-21-2015-22, př. 1

23. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh jmenovat členy rady kraje do Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1195/21/2015/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2015-23, př. 1;
jmenuje
členy rady kraje do Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina:
Mgr. et Bc Petr Krčál;
Ing. Vladimír Novotný;
RNDr. Marie Kružíková.
odpovědnost: odbor sociálních věcí,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-23.doc, RK-21-2015-23, př. 1

92. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ a projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1196/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 258 464,02 Kč určenou na financování projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“ a rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 123 419,26 Kč určenou na financování projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-92.doc

02. Udělení ceny ESRI SAG Kraji Vysočina
Ze zasedání se omluvil P. Krčál. J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o udělení ceny SAG ESRI. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1197/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o udělení ceny SAG ESRI a účast vedoucího odboru informatiky na ceremoniálu předání ceny.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-02.doc, RK-21-2015-02, př. 1

03. Informace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu
J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1198/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zamítnutí odvolání napadeného rozhodnutí - platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 326/2014 u projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat o prominutí penále.
odpovědnost: OI
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-03.doc, RK-21-2015-03, př. 1

05. Peněžní dar a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru a smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1199/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru a smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2015-05, př. 1 a RK-21-2015-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 10. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-05.doc, RK-21-2015-05, př. 1, RK-21-2015-05, př. 2

06. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1200/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2015-06, př. 1 a RK-21-2015-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-06.doc, RK-21-2015-06, př. 1, RK-21-2015-06, př. 2

07. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1201/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2015-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-07.doc, RK-21-2015-07, př. 1

08. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1202/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-21-2015-08, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-08.doc, RK-21-2015-08, př. 1

09. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1203/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
z hlediska potřebnosti a efektivity poskytovaných zdravotních služeb na území kraje a v souladu se Zdravotním plánem Kraje Vysočina s použitím přislíbené dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR na reprodukci majetku v maximální výši 50 mil. Kč na pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zpracovat a předložit nejpozději do 31. 7. 2015 na Ministerstvo zdravotnictví ČR (jako správci programu) investiční záměr se všemi náležitostmi stanovenými v dokumentaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví nutnými k zaregistrování investiční akce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit závazek Kraje Vysočina uhradit povinnou spoluúčast ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů projektu řešícího pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-09.doc, RK-21-2015-09, př. 1

10. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1204/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví o účelovou dotaci na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 5 098 950 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35018) o částku 5 098 950 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2015 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 098 950 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-10.doc, RK-21-2015-10, př. 1, RK-21-2015-10, př. 2

11. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2016-2018
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh schválit střednědobé plány na období 2016-2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1205/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány na období 2016-2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-21-2015-11, př. 1, RK-21-2015-11, př. 1a, RK-21-2015-11, př. 2, RK-21-2015-11, př. 3, RK-21-2015-11, př. 4, RK-21-2015-11, př. 5, RK-21-2015-11, př. 6, RK-21-2015-11, př. 7, RK-21-2015-11, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-11.doc, RK-21-2015-11, př. 1, RK-21-2015-11, př. 1a, RK-21-2015-11, př. 2, RK-21-2015-11, př. 3, RK-21-2015-11, př. 4, RK-21-2015-11, př. 5, RK-21-2015-11, př. 6, RK-21-2015-11, př. 7, RK-21-2015-11, př. 8

24. Majetkoprávní příprava stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1206/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně vlastníků a pronajímatelů smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu a smlouvy nájemní v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-24, př. 1, za nájemné stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu šesti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a příslušným hospodařit s majetkem státu - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-21-2015-24, př. 2 pro stavební akci III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-24.doc, RK-21-2015-24, př. 1, RK-21-2015-24, př. 2, RK-21-2015-24, př. 3, RK-21-2015-24, př. 3a, RK-21-2015-24, př. 3b

25. Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav na budově č. p. 1671 Jihlava, ul. Husova, smlouva zakládající právo stavby
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh souhlasit s provedením stavebních úprav na budově č. p. 1671 na ulici Husova v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1207/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-25.doc, RK-21-2015-25, př. 1, RK-21-2015-25, př. 2

26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třešť
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti v k. ú. Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1208/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-26.doc, RK-21-2015-26, př. 1

27. Darování pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést darem pozemek v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stříbrné Hory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1209/21/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 dle geometrického plánu č. 325-56/2015 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stříbrné Hory.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-27.doc, RK-21-2015-27, př. 1, RK-21-2015-27, př. 1a

K bodům 28 30, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

28. Zrušení usnesení 0209/05/2015/RK
Usnesení 1210/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0209/05/2015/RK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-28.doc

29. Změna usnesení 2186/36/2014/RK
Usnesení 1211/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit v usnesení 2186/36/2014/RK tak, že v materiálu RK-36-2014-20, př. 2 se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 16 mění pozemek z původního par. č. 707 v k. ú. Hrutov na pozemek par. č. 707/1 v k. ú. Hrutov a výše úhrady bez DPH za zřízení služebnosti z původní částky 38 292 Kč na 37 092 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-29.doc

30. Změna usnesení 0648/12/2015/RK
Usnesení 1212/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0648/12/2015/RK tak, že v materiálu RK-12-2015-18, př. 2 se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 5 mění pozemek z původního par. č. 1621/1 v k. ú. Hroznatín na pozemek par.č. 611/16 v k. ú. Studenec u Třebíče.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-30.doc

31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh souhlasit se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1213/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-21-2015-31, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-21-2015-31, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-21-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-31.doc, RK-21-2015-31, př. 1

32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2015-32, př. 1 a RK-21-2015-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-32.doc, RK-21-2015-32, př. 1, RK-21-2015-32, př. 2

33. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Jemnice na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/410 Chotěbudice most ev. č. 410-014“ na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-33, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a fyzickými osobami na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/410 Chotěbudice most ev. č. 410-014“ a smlouvy nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-33, př. 2 za nájemné stanovené dohodou ve výši 8 Kč/m2/rok a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby a konče dnem vydání rozhodnutí o užívání.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-33.doc, RK-21-2015-33, př. 1, RK-21-2015-33, př. 2, RK-21-2015-33, př. 3

34. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby smlouvy zakládající právo investora provést stavbu. V průběhu jednání odešli J. Fialová, P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu :
 • smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-34, př. 1 a Krajem Vysočina;
 • smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce mezi městem Brtnice, které je vlastníkem pozemků dle materiálu RK-21-2015-34, př. 1 a Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-34.doc, RK-21-2015-34, př. 1, RK-21-2015-34, př. 2

35. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu zveřejnit záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě. V průběhu jednání přišli J. Fialová, P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-35.doc, RK-21-2015-35, př. 1, RK-21-2015-35, př. 1a, RK-21-2015-35, př. 2, RK-21-2015-35, př. 3, RK-21-2015-35, př. 4

36. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh uzavřít mezi městem Třebíč a Krajem Vysočina smlouvu zakládající právo provést stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč, na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavby:
 • „Nemocnice Třebíč Pavilon chirurgických oborů“ na částech pozemků par. č. 911/1, par. č. 911/3, par. č. 1004/1, par. č. 1506 v k. ú. Třebíč;
 • „Střední průmyslová škola Třebíč Demolice a výstavba pavilonu „B“, rekonstrukce pavilonu „A“ a tělocvičny“ na částech pozemků a par. č. 1760/1, par. č. 1760/3 v k. ú. Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-36.doc, RK-21-2015-36, př. 1, RK-21-2015-36, př. 2

37. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Školství v roce 2015
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o změně názvu níže uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1219/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč rekonstrukce DM“, zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství, na nový název „VOŠ a SŠV, zem. A zdrav. Třebíč rekonstrukce rozvodů ZTI a elektroinstalace“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-37.doc

38. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1220/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-21-2015-38, př. 1 a RK-21-2015-38, př. 2.
odpovědnost: ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, odbor majetkový
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-38.doc, RK-21-2015-38, př. 1, RK-21-2015-38, př. 1a, RK-21-2015-38, př. 2

39. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje.
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1221/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-21-2015-39, př. 1 s RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSĆ 401 17, IČ 272 95 567.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-39.doc, RK-21-2015-39, př. 1

40. Prodej pozemku v k. ú. Helenín
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje převést úplatně část pozemku v k. ú. Helenín fyzické osobě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1222/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 8. září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-40.doc, RK-21-2015-40, př. 1

41. Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1223/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 3. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-41.doc, RK-21-2015-41, př. 1, RK-21-2015-41, př. 2

42. Návrh na zařazení nové akce SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh zařadit výše uvedenou novou akci nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 3. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-42.doc, RK-21-2015-42, př. 1

43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen
V. Novotný informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2015 dle materiálu RK-21-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-43.doc, RK-21-2015-43, př. 1

44. Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
V. Novotný sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-21-2015-44;
ukládá
náměstkovi hejtmana kraje ve spolupráci s Oddělením právním a krajského živnostenského úřadu a Mgr. Petrem Sikorou, advokátem, učinit veškeré vhodné a nezbytné kroky k ochraně práv a oprávněných zájmů kraje a jím zřizovaných organizací.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-44.doc

45. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenovat odbornou komisi na posuzování žádostí obcí o dotaci na akceschopnost jednotek požární ochrany v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/21/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 ve složení:
 • Předseda Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Člen Ing. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Člen plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen plk. Ing. Jiří Hörner, Krajské sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí Československé obce legionářské jednoty plk. J. Švece-Horácko, o finanční podporu aktivit Československé obce legionářské v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč Československé obci legionářské, IČO: 45247455, Sokolská 486/33, Praha, dle materiálu RK-21-2015-46, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-46.doc, RK-21-2015-46, př. 1, RK-21-2015-46, př. 2

47. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje, dle materiálu RK-21-2015-47.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-47.doc, RK-21-2015-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 5 000 Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČO: 15825329, dle materiálu RK-21-2015-48, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálu RK-21-2015-48.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-48.doc, RK-21-2015-48, př. 1, RK-21-2015-48, př. 2

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - spolupráce na výstavě Památka mého kraje
M. Kružíková upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-21-2015-49, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-49.doc, RK-21-2015-49, př. 1, RK-21-2015-49, př. 2, RK-21-2015-49, př. 3

50. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-50.doc, RK-21-2015-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, o částku 1 065 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 1 065 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2015, jeho zvýšením o částku 1 065 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2015“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-51.doc

52. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce. Projednávání se zúčastnil T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-21-2015-52, př. 1, RK-21-2015-52, př. 2, RK-21-2015-52, př. 3 a RK-21-2015-52, př. 4, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 30. 6. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 13. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-52.doc, RK-21-2015-52, př. 1, RK-21-2015-52, př. 2, RK-21-2015-52, př. 3, RK-21-2015-52, př. 4

53. Záměr nákupu dlouhodobého hmotného majetku pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s nákupem níže uvedeného dlouhodobého hmotného majetku. Projednávání se zúčastnil T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1234/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - tiskárny Kyocera 2551ci pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci u společnosti Trialog spol. s r. o. dle materiálu RK-21-2015-53, př. 2 (varianta nákup).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-53.doc, RK-21-2015-53, př. 1, RK-21-2015-53, př. 2

54. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout v rámci grantového programu „Regionální kultura 2015“ o poskytnutí dotací žadatelům. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-21-2015-54, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-21-2015-54, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-54.doc, RK-21-2015-54, př. 1, RK-21-2015-54, př. 2, RK-21-2015-54, př. 3, RK-21-2015-54, př. 4, RK-21-2015-54, př. 5, RK-21-2015-54, př. 6

55. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-21-2015-55, př. 1, RK-21-2015-55, př. 2, RK-21-2015-55, př. 3, RK-21-2015-55, př. 4, RK-21-2015-55, př. 5, RK-21-2015-55, př. 6, RK-21-2015-55, př. 7, RK-21-2015-55, př. 8, RK-21-2015-55, př. 9, RK-21-2015-55, př. 10;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-21-2015-55, př. 12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-55.doc, RK-21-2015-55, př. 1, RK-21-2015-55, př. 2, RK-21-2015-55, př. 3, RK-21-2015-55, př. 4, RK-21-2015-55, př. 5, RK-21-2015-55, př. 6, RK-21-2015-55, př. 7, RK-21-2015-55, př. 8, RK-21-2015-55, př. 9, RK-21-2015-55, př. 10, RK-21-2015-55, př. 11, RK-21-2015-55, př. 12

56. Odměna řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh stanovit odměnu řediteli shora uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1237/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OKPPCR, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-56.doc, RK-21-2015-56, př. 1

57. Jmenování ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat ředitelku/ředitele Horáckého divadla Jihlava v souladu se závěry výběrové komise. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1238/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-57.doc, RK-21-2015-57, př. 1, RK-21-2015-57, př. 1a, RK-21-2015-57, př. 1b, RK-21-2015-57, př. 1c, RK-21-2015-57, př. 1d, RK-21-2015-57, př. 2

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov Jemnice, Třešňová 748 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516, o částku 30 000 Kč na částečné pokrytí peněžitého příspěvku pro děti, které v letošním roce ukončí pobyt v dětském domově dle materiálu RK-21-2015-04.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova Jemnice, Třešňová 748
termín: červenec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-04.doc, RK-21-2015-04, př. 1

58. Odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovanému řešení budoucí činnost dané organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1240/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391, ke dni 31. 12. 2015 dle materiálu RK-21-2015-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-58.doc, RK-21-2015-58, př. 1

59. Jmenování ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat ředitelku/ředitele dané školy v souladu se závěry výběrové komise. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-59.doc, RK-21-2015-59, př. 1, RK-21-2015-59, př. 2, RK-21-2015-59, př. 3, RK-21-2015-59, př. 4

60. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1242/21/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-21-2015-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 20. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-60.doc, RK-21-2015-60, př. 1, RK-21-2015-60, př. 2, RK-21-2015-60, př. 3

V průběhu jednání přišel L. Joukl. K bodům 61, 62, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

61. Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
Usnesení 1243/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci dle materiálu RK-21-2015-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-61.doc, RK-21-2015-61, př. 1, RK-21-2015-61, př. 2, RK-21-2015-61, př. 3

62. Projektový záměr příspěvkové organizace - DZS
Usnesení 1244/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-21-2015-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-62.doc, RK-21-2015-62, př. 1, RK-21-2015-62, př. 2, RK-21-2015-62, př. 3

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1245/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-63, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2015-63, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2015-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-63.doc, RK-21-2015-63, př. 1, RK-21-2015-63, př. 2, RK-21-2015-63, př. 3

64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1246/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením projekčního zařízení PB 7220 inventární číslo C 235, rok pořízení 2004, pořizovací cena 163 018 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým ředitelkou Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-64.doc

65. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1247/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • elektrického kotle KE 31, inventární číslo DHM9000437, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 276 Kč, zůstatková cena 22 603 Kč;
 • elektrického kotle KE 31, inventární číslo DHM9000438, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 276 Kč, zůstatková cena 22 603 Kč;
 • univerzálního robota SPAR SP 60, inventární číslo DHM9000539, rok pořízení 2006, pořizovací cena 134 160 Kč, zůstatková cena 75 584 Kč;
 • automobilu Škoda Felicia Kombi EFF65 GLXI, inventární číslo DHM9000386, rok pořízení 1996, zůstatková cena 0 Kč;
 • mycího stroje M1200, inventární číslo DHM9000444, datum pořízení 1999, pořizovací cena 129 371 Kč, zůstatková cena 24 477 Kč,
způsobem navrženým ředitelem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-65.doc

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1248/21/2015/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-21-2015-66;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 300 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 300 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 z důvodu zakoupení výpočetní techniky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-66.doc, RK-21-2015-66, př. 1

67. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou školu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1249/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-67.doc, RK-21-2015-67, př. 1

68. Havarijní pojištění vozidla Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla dané školy. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1250/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 6. 6. 2017 pro vozidlo Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč starší 10 let - ŠKODA FABIA registrační značky 1J9 2610.
odpovědnost: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. července 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-68.doc

69. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit střednědobé plány školských příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-21-2015-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-69.doc, RK-21-2015-69, př. 1

70. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015 - změna usnesení č. 1113/19/2015/RK
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh změnit usnesení č. 1113/19/2015/RK. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1252/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1113/19/2015/RK ze dne 9. 6. 2015 tak, že materiál RK-19-2015-60, př. 1 se nahradí materiálem RK-21-2015-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-70.doc, RK-21-2015-70, př. 1

71. Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerovi Vysočina Education na realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1253/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerovi Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu Schools as learning institutions v celkové výši 23 497,50 Kč dle materiálu RK-21-2015-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-71.doc, RK-21-2015-71, př. 1

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ jednotlivým organizacím dle materiálu RK-21-2015-72, př. 1 na spolufinancování projektu „Postav si svoje auto“;
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-21-2015-72, př. 2, RK-21-2015-72, př. 3, RK-21-2015-72, př. 4, RK-21-2015-72, př. 5 a RK-21-2015-72, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dotčených středních škol Kraje Vysočina
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-72.doc, RK-21-2015-72, př. 1, RK-21-2015-72, př. 2, RK-21-2015-72, př. 3, RK-21-2015-72, př. 4, RK-21-2015-72, př. 5, RK-21-2015-72, př. 6

73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1255/21/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-73.doc, RK-21-2015-73, př. 1, RK-21-2015-73, př. 2, RK-21-2015-73, př. 3

74. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy stavební Jihlava na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit se změnou použití fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2015. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1256/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2015 dle materiálu RK-21-2015-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava termín: průběžně do konce roku 2015
termín: 15-74
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-74.doc, RK-21-2015-74, př. 1

75. Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit se vznikem Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/21/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se vznikem Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč dle materiálu RK-21-2015-75, př. 1;
 • s využíváním sportovišť a zázemí Gymnázia Třebíč v majetku kraje pro sportovní činnost žáků a žákyň v rámci Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč dle materiálu RK-21-2015-75, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-75.doc, RK-21-2015-75, př. 1

76. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. b
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit Závěrečnou monitorovací zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-21-2015-76, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2015-76, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečnou monitorovací zprávu a formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP dle materiálů RK-21-2015-76, př. 1 a RK-21-2015-76, př. 2 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 14. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-76.doc, RK-21-2015-76, př. 1, RK-21-2015-76, př. 2

77. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2015
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 150 000 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2015 dle materiálu RK-21-2015-77, př. 1;
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2015 dle materiálu RK-21-2015-77, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-77.doc, RK-21-2015-77, př. 1

78. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodloužení doby realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/21/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0059 dle materiálu RK-21-2015-78, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-78.doc, RK-21-2015-78, př. 1, RK-21-2015-78, př. 2, RK-21-2015-78, př. 3

79. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1261/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-21-2015-79, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-21-2015-79, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-21-2015-79, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-21-2015-79, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-21-2015-79, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-79.doc, RK-21-2015-79, př. 1, RK-21-2015-79, př. 2, RK-21-2015-79, př. 3, RK-21-2015-79, př. 4, RK-21-2015-79, př. 5

80. Podlicenční smlouvy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít podlicenční smlouvy uzavírané mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-21-2015-80, př. 1, RK-21-2015-80, př. 2, RK-21-2015-80, př. 3, RK-21-2015-80, př. 4, RK-21-2015-80, př. 5, RK-21-2015-80, př. 6 a RK-21-2015-80, př. 7.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-80.doc, RK-21-2015-80, př. 1, RK-21-2015-80, př. 2, RK-21-2015-80, př. 3, RK-21-2015-80, př. 4, RK-21-2015-80, př. 5, RK-21-2015-80, př. 6, RK-21-2015-80, př. 7

81. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1263/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPŠ stavební Třebíč provozní budova dle materiálu RK-21-2015-81, př. 1 a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova dle materiálu RK-21-2015-81, př. 3;
 • uzavřít Smlouvu č. 14210853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-21-2015-81, př. 2 a Smlouvu č. 14205713 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-21-2015-81, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-81.doc, RK-21-2015-81, př. 1, RK-21-2015-81, př. 2, RK-21-2015-81, př. 3, RK-21-2015-81, př. 4

82. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpor ze státního fondu životního prostředí na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1264/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz za podmínek upravených materiálem RK-21-2015-82, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna);
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14196223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-21-2015-82, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-82.doc, RK-21-2015-82, př. 1, RK-21-2015-82, př. 2

83. Informace o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1265/21/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice dle materiálů RK-21-2015-83, RK-21-2015-83, př. 1 a RK-21-2015-83, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-83.doc, RK-21-2015-83, př. 1, RK-21-2015-83, př. 2

84. Rozhodnutí o revokaci usnesení a odstoupení od realizace projektu Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1266/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 1027/18/2015/RK;
 • nenabýt peníze za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Gymnázium Telč - stará budova dle materiálu RK-21-2015-84, př. 2;
 • neuzavřít Smlouvu č. 14209543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-21-2015-84, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-84.doc, RK-21-2015-84, př. 1, RK-21-2015-84, př. 2, RK-21-2015-84, př. 3

91. Projektový záměr do programu START - Danube Region Project Fund
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělily radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1267/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do projektu s názvem Building Bridges v rámci programu START - Danube Region Project Fund;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost ve smyslu materiálu RK-21-2015-91, př. 1 a zaregistrovat ji v informačním systému programu START.
odpovědnost: ODSH, ORR
termín: 8. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-91.doc, RK-21-2015-91, př. 1

85. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou II/152 Moravské Budějovice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení ke stavbě II/152 Moravské Budějovice průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1268/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení ke stavbě II/152 Moravské Budějovice - průtah dle materiálu RK-21-2015-85, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-85.doc, RK-21-2015-85, př. 1

86. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zařadit akci II/354 Nové Město na Moravě - úprava vozovky do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1269/21/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci II/354 Nové Město na Moravě - úprava vozovky do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-86.doc

87. Informace k zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1270/21/2015/RK
Rada kraje
pověřuje
náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Ing. Libora Joukla a odbor dopravy a silničního hospodářství, k jednání s dopravci a ministerstvem dopravy o otázce zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019 a způsobu jejího financování;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství v případě, že nedojde do 31. 10. 2015 k dohodě o způsobu financování a zajištění drážní dopravy po 31. 12. 2019, předložit Radě Kraje Vysočina návrh postupu zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-87.doc

88. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1271/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 15 563 069,23 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 15 563 069,23 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-88.doc

89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Příseka - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - obchvat o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 48 434 158,24 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/405 Příseka - obchvat o splátku kontokorentního úvěru ve výši 48 434 158,24 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-89.doc

90. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu/hlášení o pokroku shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/21/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa dle materiálu RK-21-2015-90, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2015-90.doc, RK-21-2015-90, př. 1

93. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 7. 2015, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2015 dne 30. 6. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 7. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz