Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-03

RK-21-2015-03.doc  RK-21-2015-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-21-2015-03
NázevInformace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu
Zpracoval T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 28. 4. 2014 byla vůči Kraji Vysočina zahájena daňová kontrola projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina, a to na základě podnětu z Ministerstva vnitra ČR. Důvodem pro zahájení kontroly bylo podezření na porušení rozpočtové kázně spočívající v nedodržení lhůty pro předložení monitorovací zprávy. Finanční úřad na základě proběhlé daňové kontroly vyměřil Kraji odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 55 238 Kč. Tato částka byla zaplacena. Rada Kraje na svém zasedání 9. 12. 2014 uložila usnesením č. 2276/37/2014/RK Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OI ) podat odvolání proti rozhodnutí o výši odvodu.
OI odvolání podal dne 17. 12. 2014. Toto odvolání bylo zamítnuto Odvolacím finančním ředitelstvím dne 18. 6. 2015. Rozhodnutí o zamítnutí odvolání je uvedeno v materiálu
RK-21-2015-03, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že podání žaloby jako dalšího opravného prostředku by bylo časově, finančně a administrativně náročné v porovnání k výši sankce, tak přes trvající nesouhlas se závěry odvolacího orgánu, které navíc nejsou podloženy odpovídající argumentací, navrhuje OI Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí zamítnutí odvolání napadeného rozhodnutí - platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 326/2014 u projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina a uložit Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat o prominutí penále.

Výše penále bude upřesněna samostatným platebním výměrem, který OI dosud neobdržel.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zamítnutí odvolání napadeného rozhodnutí - platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. 326/2014 u projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat o prominutí penále.
Odpovědnost OI
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz