Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-24

RK-21-2015-24.doc  RK-21-2015-24pr01.xls  RK-21-2015-24pr02.doc  RK-21-2015-24pr03.pdf  RK-21-2015-24pr03a.pdf  RK-21-2015-24pr03b.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-21-2015-24
NázevMajetkoprávní příprava stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní přípravu stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu , jejímž investorem bude Kraj Vysočina.
V rámci stavby dojde k sanaci svahu komunikace v délce cca 70 m a rekonstrukci stávajícího propustku pod komunikací.
Z projektové dokumentace zpracované společností AZ CONSULT spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, vyplývá potřeba uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních na pozemky, které tvoří trvalý a dočasný zábor stavby. Seznam dotčených pozemků je uveden v materiálu RK-21-2015-24, př. 1 a týká se katastrálního území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníky stavbou dotčených pozemků, aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-24, př. 1. Za zábor pozemků bude poskytnuto dohodnuté nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok v případě fyzických osob, v případě ČR - SPÚ dle smlouvy. Nájem bude v případě fyzických osob uzavřen na dobu šesti měsíců počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby. S vlastníkem - ČR, a příslušným hospodařit s majetkem státu Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, je nájemní smlouva uzavírána na dobu od 1. 8. 2015 do ukončení majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků.
Smlouvy s fyzickými osobami nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy, nájemní smlouva se SPÚ je předkládána jako materiál RK-21-2015-24, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně vlastníků a pronajímatelů smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu a smlouvy nájemní v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-24, př. 1, za nájemné stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu šesti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a příslušným hospodařit s majetkem státu - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-21-2015-24, př. 2 pro stavební akci III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz