Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-27

RK-21-2015-27.doc  RK-21-2015-27pr01.pdf  RK-21-2015-27pr01a.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-21-2015-27
NázevDarování pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě Smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 16. 5. 2013 mezi Krajem Vysočina a obcí Stříbrné Hory, nechala obec Stříbrné Hory vyhotovit geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 585/2 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi. Geometrickým plánem č. 325-56/2015 vyhotoveným firmou Geoperfect s. r. o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou došlo k rozdělení pozemku 585/2 ostatní plocha, silnice o výměře 3688 m2. Z pozemku par. č. 585/2 se oddělil pozemek par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2, který je zastavěn chodníkem. O darování pozemku par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi požádala obec Stříbrné Hory Kraj Vysočina.
Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 15. Kraj Vysočina nabyl pozemek par. č. 585/2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory, ze kterého se pozemek par. č. 585/3 oddělil, na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/01-KM-9 ze dne 10. 9. 2001 vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb. Pozemek byl předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory dle geometrického plánu č. 325-56/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stříbrné Hory. Záměr darování pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 26. 11. 2010 - 27. 12. 2010. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 dle geometrického plánu č. 325-56/2015 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stříbrné Hory.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s výše uvedeným převodem.

ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 dle geometrického plánu č. 325-56/2015 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stříbrné Hory.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz