Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-09

RK-21-2015-09.doc  RK-21-2015-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-21-2015-09
NázevInvestiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0235/05/2015/RK schválila projektový záměr PET centrum Nemocnice Jihlava (dále jen projekt ) a souhlasila s pořízením hybridního skeneru PET/CT a ostatního souvisejícího vybavení PET centra na splátky, a to z vlastních nebo cizích zdrojů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, (dále jen Nemocnice ).
Cílem projektu je dobudování uceleného komplexu zobrazovacích metod, které zkvalitní a zrychlí především onkologickou diagnostiku ve vazbě na komplexní onkologické centrum (dále jen KOC ) Nemocnice. V současné době jsou pacienti odesíláni na pracoviště PET/CT Masarykova onkologického ústavu, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Plzeň, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dostupnost PET/CT pro pacienty na Vysočině je výrazně nedostatečná.
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR ) kraji přislíbilo státní investiční dotaci na reprodukci majetku v maximální výši 50 mil. Kč (materiál RK-21-2015-09, př. 1). Jedná se o dotační titul v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví (dále jen program ), kde je povinná spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 %, a je primárně určen zejména pro zdravotnické prostředky, které je nutno nejčastěji obměňovat s ohledem na jejich životnost nebo kterých je v síti regionálních zdravotnických zařízení nedostatek.
Odbor zdravotnictví na základě konzultace s MZ ČR a Nemocnicí navrhuje přislíbenou dotaci použít na pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT pro Nemocnici a povinnou spoluúčast ve výši 20 % uhradit z rozpočtu Kraje Vysočina.
Termín pro předložení projektové žádosti na MZ ČR stanoven není, termín pro ukončení realizace akce je prosinec 2016.
Celkové předpokládané investiční náklady projektového záměru programu MZ ČR na pořízení PET/CT včetně povinné spoluúčasti jsou 62,5 mil. Kč. Vyvolané stavební úpravy budou v plné výši hrazeny z rozpočtu kraje.
Nemocnice podala žádost o schválení nákupu výše uvedeného přístroje ke Komisi pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a ta stanoviskem č. 24 ze dne 11. 11. 2014 nákup přístroje doporučila.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že jedním z cílů Zdravotního plánu Kraje Vysočina je podporovat obnovu, modernizaci a rozšiřování zdravotnické infrastruktury a spokojenost klientů s poskytovanými službami ve zdravotnických zařízeních, odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s použitím přislíbené dotace programu MZ ČR v maximální výši 50 mil. Kč na pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT pro Nemocnici a doporučit zastupitelstvu kraje schválit závazek spočívající v úhradě povinné spoluúčasti ve výši 20 % (tj. 12,5 mil. Kč) z rozpočtu Kraje Vysočina.
Odbor zdravotnictví dále navrhuje uložit řediteli Nemocnice zpracovat a předložit nejpozději do 31. 7. 2015 na MZ ČR (jako správci programu) investiční záměr se všemi náležitostmi stanovenými v dokumentaci programu nutnými k zaregistrování investiční akce.
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, souhlasí s navrženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
z hlediska potřebnosti a efektivity poskytovaných zdravotních služeb na území kraje a v souladu se Zdravotním plánem Kraje Vysočina s použitím přislíbené dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR na reprodukci majetku v maximální výši 50 mil. Kč na pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zpracovat a předložit nejpozději do 31. 7. 2015 na Ministerstvo zdravotnictví ČR (jako správci programu) investiční záměr se všemi náležitostmi stanovenými v dokumentaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví nutnými k zaregistrování investiční akce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit závazek Kraje Vysočina uhradit povinnou spoluúčast ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů projektu řešícího pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz