Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-34

RK-21-2015-34.doc  RK-21-2015-34pr01.doc  RK-21-2015-34pr02.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-21-2015-34
NázevUzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu .
Stavba II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu bude realizována na výjezdu z města Brtnice směrem na Třebíč po napojení na již realizovanou stavbu II/405 Brtnice - Zašovice. Cílem stavby je rozšíření a rekonstrukce stávající silnice v celkové délce 800 m.
Podle projektové dokumentace vypracované společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 jsou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-21-2015-34, př. 1.
Prostřednictvím smluv zakládajících právo investora provést stavbu a nájemních smluv, popř. smluv o výpůjčce v rozsahu materiálu RK-21-2015-34, př. 1 chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu .
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu v katastrálním území Brtnice dle materiálu RK-21-2015-34, př. 1, smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a nájemní smlouvy za cenu stanovenou dohodou ve výši 18 Kč/m2/rok na dobu 1 roku od předání staveniště zhotoviteli. U pozemků ve vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s.p. bude cena za pronájem pozemků stanovena na základě vnitřních předpisů Povodí Moravy, s.p. Na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví města Brtnice navrhuje odbor majetkový uzavřít smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uzavřením smluv zakládajících právo investora provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce, uzavíraných v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu .
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu :
* smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-34, př. 1 a Krajem Vysočina;
* smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce mezi městem Brtnice, které je vlastníkem pozemků dle materiálu RK-21-2015-34, př. 1 a Krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz