Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-76

RK-21-2015-76.doc  RK-21-2015-76pr01.pdf  RK-21-2015-76pr02.pdf
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-21-2015-76
NázevDokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. b
Zpracoval M. Křížek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuTento materiál se zabývá formálním ukončením projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. b . Projekt se skládá ze dvou samostatných stavebních akcí Nemocnice Jihlava - gynekologicko - porodnický pavilon a Nemocnice Třebíč - porodnický pavilon. Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ), prioritní osy 3, oblast podpory 3. 2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Předmětem těchto stavebních akcí byla realizace zateplení všech obvodových stěn a střech, dále výměna výplní okenních a dveřních otvorů, aby byly u této stávající budovy dosaženy hodnoty doporučené energetickým auditem. Stavební práce u těchto objektů byly ukončeny v prosinci roku 2012.
V rámci ukončení projektu jsou nyní radě kraje předkládány materiály, jejichž schválení a předložení řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky, dále jen SFŽP ČR ) posune proces zpracování dokumentů (workflow) závěrečného vyhodnocení akce do dalšího stupně. Závěrečná monitorovací zpráva, která je přílohou tohoto materiálu (RK-21-2015-76, př. 1), byla v tomto znění již elektronicky vyplněna v informačním systému (IS) BENE-FILL. Zde byla zkontrolována a odsouhlasena pracovníky řídícího orgánu OPŽP a nyní má být SFŽP ČR zaslána fyzicky podepsaná statutárním zástupcem příjemce podpory. Dalším dokumentem, předkládaným jako příloha tohoto materiálu (RK-21-2015-76, př. 2) je formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP , který je třeba rovněž potvrdit a odeslat pracovníkům řídícího orgánu.
Po ukončení realizace zůstává projekt po dobu udržitelnosti (5 let) i nadále monitorován prostřednictvím tzv. průběžných provozních monitorovacích zpráv vyplňovaných v prostředí IS BENE-FILL, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku. V termínu určeném pro dodání podkladů požadovaných pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) byly SFŽP ČR dodány všechny podklady požadované Směrnicí MŽP ČR včetně čestného prohlášení v červnu 2014.
Dne 14. dubna 2009 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0560/13/2009/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, druhá etapa a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 10. srpna 2009 předložil Kraj Vysočina žádost o spolufinancování plánovaných akcí z evropských fondů včetně projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b , na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na objektech nemocnic v majetku Kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Žádost byla akceptována a uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán 15. února 2010.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 26. 6. 2012 usnesením č. 0372/04/2012/ZK převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 27.000.000 Kč na zvláštní účet Realizace úspor energie pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy gynekologicko - porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava a objektu pavilonu porodnice v areálu Nemocnice Třebíč v rámci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b. Skutečné náklady projektu činily 23 364 282 Kč, z OPŽP byla na účet kraje získána dotace ve výši 8 901 663 Kč, tj. 39 %. Ze způsobilých výdajů, tzn. výdajů přímo souvisejících se zateplením (14 836 105 Kč) činila dotace 63,5%.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy, která byla v tomto znění již elektronicky vyplněna a odeslána v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL a následně též schválena pracovníky řídícího orgánu OPŽP. Dále prohlásit skutečnosti uvedené v Závěrečné monitorovací zprávě a dokumentu: ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP .
StanoviskaProjektová kancelář:
Všichni členové grémia berou monitorovací zprávu na vědomí, pan ředitel doporučuje RK ke schválení.

Ekonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
OddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-21-2015-76, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2015-76, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečnou monitorovací zprávu a formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP dle materiálů RK-21-2015-76, př. 1 a RK-21-2015-76, př. 2 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 14. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz