Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-33

RK-21-2015-33.doc  RK-21-2015-33pr01.xls  RK-21-2015-33pr02.doc  RK-21-2015-33pr03.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-21-2015-33
NázevSmlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních v rámci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014 .
Kraj Vysočina musí provést opravu mostu ev. č. 410-014 na silnici č. II/410. Stavbou dotčená nemovitost se nachází v k. ú. Louka u Jemnice a k. ú. Jemnice (pouze pozemek par. č. 787/1). Tato skutečnost je vyvolána špatným stavem mostu a bude hrazena z prostředků krajského rozpočtu. Podle záborového elaborátu vyhotoveného firmou AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 plyne, že se bude jednat o dočasné i trvalé zábory. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Jemnice, tyto jsou uvedeny v materiálu
RK-21-2015-33, př. 1 a pozemky ve vlastnictví fyzických osob, které jsou uvedeny v materiálu RK-21-2015-33, př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Jemnice smlouvu zakládající právo provést stavbu a s fyzickými osobami smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní, vše za účelem vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) pro opravu mostu v rámci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014 . U fyzických osob OM navrhuje za zábor pozemků poskytnout nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok. Doba nájmu bude uzavřena se všemi subjekty na dobu určitou, počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby a konče dnem vydání kolaudačního souhlasu. Předpokládaná doba výstavby je duben 2016 až listopad 2016. Po výstavbě dojde k majetkoprávnímu vypořádání.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s návrhem souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s návrhem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Jemnice na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014 na pozemcích v rozsahu dle materiálu
RK-21-2015-33, př. 1;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a fyzickými osobami na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014 a smlouvy nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2015-33, př. 2 za nájemné stanovené dohodou ve výši 8 Kč/m2/rok a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby a konče dnem vydání rozhodnutí o užívání.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz