Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-71

RK-21-2015-71.doc  RK-21-2015-71pr01.pdf
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-21-2015-71
NázevProjekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
Zpracoval D. Voborská, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerovi projektu Vysočina Education.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 21. 1. 2014 usnesením č. 0156/03/2014/RK Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu Schools as learning institutions (dále jen projekt ). Na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se smluvní strany spolupodílí na realizaci aktivit projektu a na nákladech spojených se zajištěním návštěv zahraničních delegací. Náklady jsou partnerům hrazeny po ukončení dané aktivity a po předložení vyúčtování doloženého kopiemi účetních dokladů.
Návrh řešení OŠMS obdržel od partnera projektu Vysočina Education, IČO 75140349 po ukončení aktivity vyúčtování nákladů spojených se zapojením do realizace projektu v celkové výši 30 376,56 Kč. Vyúčtování splňuje podmínky stanovené ve Smlouvě o partnerství. Vzhledem k tomu, že cena letenky a náklady na ubytování a stravování přesahují maximální výši možných nákladů na zahraniční mobilitu/osobu, tj. 19 267,50 Kč, není možné vyúčtované náklady (nezbytné cestovní náhrady) vzniklé v rámci zahraniční mobility partnerovi proplatit v plné výši. Náklady k proplacení jsou uvedeny v materiálu RK-21-2015-71, př. 1.
OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerovi na realizaci projektu Schools as learning institutions , dle materiálu RK-21-2015-71, př. 1.
Finanční prostředky budou partnerovi poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaStanovisko OI:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01369.

Stanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerovi Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu Schools as learning institutions v celkové výši 23 497,50 Kč dle materiálu RK-21-2015-71, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz