Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2012 - 14.02.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2011
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
05Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
06Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
07Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
08Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
09Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
10Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
11Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
12Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
13Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
14Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
15Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
16Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
17Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
18Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
18upr1Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
19Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
21Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
22Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení 0475/06/2011/ZK
23Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
24Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
25Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín
26Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
28Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
29Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
30Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
31Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
32Nabytí nemovitosti v k. ú. Velké Meziříčí
33Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
34Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
35Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
36Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
37Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
38Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
39Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
40Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
41Nabytí nemovitosti v k.ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
42Projekt - Zásah bez hranic
43Strategie Kraje Vysočina 2020
44Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
46Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
47Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
48Změna ve školském rejstříku
49Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
50Změny ve školském rejstříku
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
52Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
54Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
55Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
56Projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina
57Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
58Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
59Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
60Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
61Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
62Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
63Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
64Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
65Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
66Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2012
67Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
68FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
69FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
70FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
71FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2012
72FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2012
73FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2012
74Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
75Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
76Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
77Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
78Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz