Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-32

ZK-01-2012-32.doc  ZK-01-2012-32pr01.doc  ZK-01-2012-32pr02.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-01-2012-32
NázevNabytí nemovitosti v k. ú. Velké Meziříčí
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší nabytí pozemku z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina pro vybudování klidové zóny nového Domova pro seniory.
Usnesením 0477/06/2011/ZK ve znění usnesení 0586/07/2011/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina budoucí darovací smlouvu, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat Kraji Vysočina část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 a kraj se zaváže nově oddělenou část pozemku do svého vlastnictví přijmout. Následně po jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí bylo usnesení doplněno o zřízení předkupního práva ve prospěch budoucího dárce. Smlouva o budoucí darovací smlouvě je nyní uzavírána a byl vyhotoven geometrický plán
č. 3817-51/2012, podle kterého se z pozemku par. č. 6035/1 (původně před obnovou operátu 5999/149) oddělil nový pozemek par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí.
Návrh řešení OM navrhuje nově oddělený pozemek par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek bude sloužit k vybudování víceúčelového parku pro klienty Domova pro seniory Velké Meziříčí. Dle požadavku města Velké Meziříčí bude k nově oddělenému pozemku zřízeno předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí. V případě kladného rozhodnutí bude pozemek předán k hospodaření Domova pro seniory Velké Meziříčí.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem nově oddělený pozemek z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina se současným zřízení předkupního práva k darovanému pozemku.
StanoviskaUsnesením 0155/04/2012/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 oddělený GP č. 3817-51/2012 z pozemku par. č. 6035/1 (původně par. č. 5999/149) v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že k tomuto pozemku bude ve prospěch dárce zřízeno předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí.
Usnesením 0477/06/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout.
Usnesením 0586/07/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0477/06/2011/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout s tím, že ve prospěch budoucího dárce bude zřízeno předkupní právo k darované části pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí, jako právo věcné dle § 603 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Odbor sociálních věcí souhlasí s nabytím nově odděleného pozemku par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 v k.ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina pro vybudování klidové zóny klientům Domova pro seniory Velké Meziříčí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 oddělený GP č. 3817-51/2012 z pozemku par. č. 6035/1 (původně par. č. 5999/149) v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že k tomuto pozemku bude ve prospěch dárce zřízeno předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí;
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2012-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. května 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz