Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-11

ZK-01-2012-11.doc  ZK-01-2012-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-01-2012-11
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí převod silnice III/13030 a budoucí darování pozemků v k. ú. Chlovy a obci Onšov do vlastnictví obce Onšov.
Obec Onšov požádala svým dopisem ze dne 18. 10. 2011 o převod pozemku par. č. 269/3 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 včetně silnice III/13030 do vlastnictví obce Onšov. Jako podmínku vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě a převedení této silnice do místních komunikací si obec stanovila, že KSÚSV předávanou silnici upraví novým asfaltovým povrchem. Podle sdělení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov byla oprava silnice dokončena 24. 11. 2011.
Silnice III/13030 v celkové délce cca 386 m od uzlového bodu A120 (křižovatka se silnicí III/13029) do uzlového bodu A121 je využívána především místními občany pro přístup ke svým nemovitostem a má tedy charakter místní komunikace. Bude proto navržena na vyřazení ze silniční sítě. Předpokládá to budoucí darování pozemků par. č. 269/3, PK par. č. 292 a stavby komunikace na nich postavené v k. ú. Chlovy a obci Onšov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
Dopisem ze dne 6. 12. 2011 požádala obec Onšov o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku par. č. 269/3 v k. ú. Chlovy, který je dosud ve vlastnictví Kraje Vysočina. Obec má zájem na části tohoto pozemku provést úpravu veřejného prostranství. Uzavření této smlouvy schválila rada kraje svým usnesením 2058/41/2011/RK.
Usnesením 0016/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků v k. ú. Chlovy a obci Onšov. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajkého úřadu Kraje Vysočina ve dnech 4. 1. - 6. 2. 2012.
Pozemek par. č. 269/3 a pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 v k. ú. Chlovy a obci Onšov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky i silnice svěřeny do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov v k. ú. Chlovy a obci Onšov. na LV č. 192.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Onšov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na darování pozemku par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2 a stavby silnice na nich postavené v k. ú. Chlovy a obci Onšov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
Pozemky jsou zastavěny silnicí III/13030 ve vlastnictví kraje. Vzhledem k tomu, že silnice má charakter místní komunikace, OM navrhuje uvedenou silnici vyřadit ze silniční sítě a až poté uzavřít darovací smlouvu na darování uvedených pozemků a stavby komunikace na nich postavené s obcí Onšov.
Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a pozemkům mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví obce budou převedeny pozemky par. č. 269/3 a PK par. č. 292 v k. ú. Chlovy, tak i vlastní těleso komunikace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov, v níž se kraj zaváže po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě uzavřít darovací smlouvu týkající se pozemku par. č. 269/3, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 292 a stavby silnice na nich postavené v k. ú. Chlovy a obci Onšov.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením 0016/01/2012/RK rozhoduje zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 269/3 o výměře 3512 m2 , pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2 v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavbu komunikace na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov a doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2, oba v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavby komunikace na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Pelhřimov i ODSH souhlasí s darováním pozemků a vyřazením silnice III/13030 ze silniční sítě.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2, oba v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavby komunikace na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz