Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-49

ZK-01-2012-49.doc  ZK-01-2012-49pr01.pdf  ZK-01-2012-49pr02.pdf  ZK-01-2012-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-01-2012-49
NázevŽádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval K. Kotrba, M. Pech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuDne 13. 1. 2012 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava žádost o poskytnutí daru do Fondu rozvoje lidských zdrojů Vysoké školy polytechnické Jihlava (viz materiál ZK-01-2012-49, př. 1). Vysoká škola polytechnické Jihlava hodlá případné poskytnuté prostředky využívat v souladu s Pravidly hospodaření Fondu rozvoje lidských zdrojů VŠPJ (viz materiál ZK-01-2012-49, př. 2).
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice.
Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy - nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.
Poslání Vysoké školy polytechnické Jihlava lze charakterizovat takto: VŠPJ je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.
VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá škála bakalářských oborů odpovídá potřebám dalšího rozvoje regionu a je v souladu s názvem školy. Slovo polytechnická je převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu dovedností. A to je směr, kterým se poměrně mladá regionálně zaměřená škola ubírá.
Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat vysokoškolské, profesně orientované, vzdělání s důrazem na praktické výstupy. Významnou součástí studia jsou dlouhodobé semestrální praxe. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.) i možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných studijních programech trvá tři roky, probíhá prezenční formou a téměř ve všech oborech i kombinovanou formou. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory. V akademickém roce 2011/2012 studuje na VŠPJ téměř 3 300 studentů. Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.
VŠPJ je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v České republice provozuje také vlastní cestovní kancelář.
Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školu se sídlem na území Kraje Vysočina. Vzhledem k její krátké historii tato instituce potřebuje všestrannou podporu pro získání stability a zajištění rozvoje, a to včetně podpory ze strany Kraje Vysočina.

Existence veřejné vysoké školy na území Kraje Vysočina je i z hlediska regionální (krajské) samosprávy pro kraj důležitá, a to zejména pro zvyšování úrovně vzdělanosti ve společnosti v rámci kraje, pro uspokojování potřeb veřejných i soukromých zaměstnavatelů, zajišťuje dostupnost vysokoškolského vzdělání i pro sociálně slabší skupiny obyvatelstva (dojezdová vzdálenost pro větší část kraje, nízké náklady související se studiem).
Koexistence Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické Jihlava je vzájemně obohacující, což dokládá mimo jiné i spolupráce v různých oblastech. Kraj Vysočina bude pro další rozvoj potřebovat stabilní a dostupnou nabídku oborů jak v rámci denního studia, tak studia kombinovaného, s doplněním o nabídku celoživotního vzdělávání, to vše zaměřené na praktickou využitelnost. Tyto potřeby by měla Vysoká škola polytechnická v dohledné době garantovat.
Návrh řešení Radní Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
1) schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
2) rozhodnout poskytnout dar dle materiálu ZK-01-2012-49, př. 3.
Dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 210 000 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-01-2012-49, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz