Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-51

ZK-01-2012-51.doc  ZK-01-2012-51pr01.xls  ZK-01-2012-51pr02.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-01-2012-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0550/07/2011/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012. V Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 950 000 Kč na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2). V roce 2012 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v materiálu ZK-01-2012-51, př. 1. Jedná se o 21 organizací, z nichž 4 zřizuje Kraj Vysočina, 16 zřizují obce a jedna je neziskovou organizací.
Protože dotace pro organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR překročila částku 200 000 Kč, musí o poskytnutí dotace rozhodnout Zastupitelstvo Kraje Vysočina.
Dotaci, kterou na tyto soutěže poskytuje MŠMT, by měl kraj obdržet v prvním čtvrtletí roku 2012. Její výše zatím není známa.
Návrh řešení OŠMS předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na poskytnutí dotace Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2012-51, př. 1.
Materiál ZK-01-2012-51, př. 2 obsahuje vzor smlouvy pro přidělení dotace.
StanoviskaRada Kraje Vysočina
Usnesení 0090/02/2012/RK
Rada Kraje Vysočina
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
* příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 513 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-02-2012-34x, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2012-34, př.2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-02-2012-34, př. 1;
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČO 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2012-34, př.2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČO 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2012-51, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz