Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-28

ZK-01-2012-28.doc  ZK-01-2012-28pr01.doc  ZK-01-2012-28pr02.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-01-2012-28
NázevNabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání části pozemků před plánovanou rekonstrukcí křižovatky silnic II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy (tzv. Kostelecká křižovatka).
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je akce II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o vybudování okružní křižovatky včetně rozšíření stávajících nájezdů do křižovatky. Tato etapa se dotýká pozemků v k. ú. Hosov a k. ú. Kostelec u Jihlavy. V k. ú. Hosov již majetkoprávní příprava probíhá. Z důvodu provádění komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelec u Jihlavy byla v tomto katastrálním území majetkoprávní příprava pozemků před stavbou odložena.
Na konci listopadu 2011 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv v rámci komplexní pozemkové úpravy a OM proto objednal vyhotovení geometrického plánu č. 678-121/2011, který vychází ze záborového elaborátu vyhotoveného firmou RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o..
Před samotnou realizací akce je potřebné zajistit výkup pozemků dotčených plánovanou stavbou okružní křižovatky a připojovacích pruhů v k. ú. Kostelec u Jihlavy.
Usnesením č. 0010/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2012-10, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Nabývané pozemky dle materiálu ZK-01-2012-28, př. 1 byly oceněny podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při celkové vykupované výměře 403 m2 jejich cena vyšla celkem 85 950 Kč, tj. 213,28 Kč/m2.
Návrh řešení OM k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy akce navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 za podmínek a od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí dle materiálu ZK-01-2012-28, př. 1.
Celkem se jedná o nabytí pozemků o výměře 403 m2 a o částku 85 950 Kč.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2012-28, př. 1 pro výše uvedenou stavbu do vlastnictví kraje.
StanoviskaUsnesením č. 0010/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2012-10, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
Usnesením č. 0144/04/2012/RK ze dne 24. 1. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 pozemky za podmínek dle materiálu RK-04-2012-03, př. 1 a od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 pozemky za podmínek dle materiálu ZK-01-2012-28, př. 1 a od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz