Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-20

ZK-01-2012-20.doc  ZK-01-2012-20pr01.xls  ZK-01-2012-20pr02.xls  ZK-01-2012-20pr03.doc  ZK-01-2012-20pr04.doc  ZK-01-2012-20pr05.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-01-2012-20
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicemi.
Obec Bransouze požádala svým dopisem ze dne 31. 9. 2011 o majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 232-5436/2011, a to formou vzájemného darování pozemků. Uvedeným geometrickým plánem byly zaměřeny části silnic II/403 a III/4301, chodníky, veřejná prostranství a vjezdy v obci Bransouze. Vzájemné převody pozemků vyplývající z geometrického zaměření jsou uvedeny v materiálech ZK-01-2012-20, př. 1 a 2.
Usnesením 0059/02/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků uvedených v příloze č. 1 v k. ú. a obci Bransouze. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 11. 1. - 13. 2. 2012.
Pozemky uvedené v příloze č. 1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předány k hospodaření této organizaci. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Bransouze na LV č. 145.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2012-20, př 1 v k. ú. a obci Bransouze v celkové výměře 3 280 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze a nabýt pozemky v k. ú. a obci Bransouze uvedené v materiálu ZK-01-2012-20, př. 2 v celkové výměře 270 m2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemky požadované obcí Bransouze nejsou zastavěny silnicemi a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné. Nabývané jsou zastavěny silnicemi II/403 a III/4301.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést a nabýt darem předmětné pozemky a schválit dodatky zřizovací listiny, kterými bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0059/02/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 1 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 3;
* dodatek č. 726 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz