Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-33

ZK-01-2012-33.doc  ZK-01-2012-33pr01.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-01-2012-33
NázevNabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší nabytí pozemku z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesením 0413/05/2011/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se město Jaroměřice nad Rokytnou zaváže převést Kraji Vysočina část pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou v rozsahu cca 1 000 m2 za kupní cenu vyplývající ze znaleckého posudku. OM nechal vyhotovit geometrický plán na oddělení požadovaných částí pozemků, z něhož vyplynulo, že předmětem kupní smlouvy bude pozemek par. č. 2480/68 - orná půda o výměře 940 m2 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla uzavřena 8. 12. 2011. Pro účely kupní smlouvy bylo třeba vyhotovit znalecký posudek, podle něhož činí zjištěná (úřední cena) pozemku včetně porostů částku 64 830 Kč. Smlouva o budoucí kupní smlouvě obsahuje ustanovení, že do 3 měsíců ode dne vyhotovení znaleckého posudku bude uzavřena kupní smlouva.
Návrh řešení OM navrhuje nově oddělený pozemek par. č. 2480/68 - orná půda o výměře 940 m2 nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu dle znaleckého posudku č. 4714-195/2011 vyhotoveného Ing. Vladimírem Konvalinou, znalcem z oboru oceňování nemovitostí dne 22. 12. 2011. Pozemek bude sloužit k výstavbě objektu bydlení pro klienty Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou (dříve ÚSP Jinošov).
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt nově oddělený pozemek par. č. 2480/68 o výměře 940 m2 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
StanoviskaUsnesením 0160/04/2012/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 2480/68 - orná půda o výměře 940 m2 oddělený GP č. 1217-580/2011 z pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 64 830 Kč.
Usnesením 0413/05/2011/ZK si zastupitelstvo kraje vyhradilo rozhodnout o nabytí movitých věcí při koupi nemovitostí v k.ú. Hrotovice a v k.ú. Náměšť nad Oslavou a rozhodlo
* nabýt budovu č.p. 52 stojící na pozemku st. par. č. 19 a pozemek st. par. č. 19 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 777 m2 v k.ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Mgr. Mileny Bachelové, bytem Pálavská 123, Suchohrdly, Znojmo 2 a Aleny Štěrbové, bytem Mládeže 319, Hrotovice do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 1 800 000 Kč + movité věci nacházejících se v hale budovy (nábytek) v ceně 50 000 Kč
* nabýt budovu č. p. 859 stojící na pozemku st. par. č. 1503, pozemek st. par. č. 1503 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2 a pozemek par. č. 780/131 - orná půda o výměře 173 m2 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví společnosti EZO holding, a.s., Hněvkovského 39a, 617 00 Brno, IČ: 253 19 205 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 3 647 590 Kč + movité věci za cenu 30 000 Kč
* uzavřít mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí kupní smlouvě na koupi části pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v rozsahu cca 1 000 m2 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou za kupní cenu vyplývající ze znaleckého posudku o ceně geometricky oddělených částí těchto pozemků
* nabýt movité věcí při koupi nemovitostí v k.ú. Hrotovice a v k.ú. Náměšť nad Oslavou
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 2480/68 - orná půda o výměře 940 m2 oddělený
GP č. 1217-580/2011 z pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 64 830 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. května 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz