Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-10

ZK-01-2012-10.doc  ZK-01-2012-10pr01.doc  ZK-01-2012-10pr02.doc  ZK-01-2012-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-01-2012-10
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicí.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč po dohodě s obcí Rácovice požádala svým dopisem ze dne 29. 12 2011 o majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 79-461/2011, a to formou vzájemného darování pozemků. Uvedeným geometrickým plánem byly zaměřeny chodníky, příp. veřejná prostranství a část silnice II/152 v obci Rácovice.
Uvedeným geometrickým plánem byly z pozemku par. č. 713 odděleny pozemky par. č. 746/2, par. č. 746/4, par. č. 749/1 a par. č. 750, které jsou zastavěny chodníky, dále pozemky par. č. 713/2, par. č. 713/3 a par. č. 713/4, které jsou veřejným prostranstvím, vše v k. ú. a obci Rácovice. Pozemek par. č. 713 je ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Z pozemku par. č. 727/3, který je ve vlastnictví obce Rácovice, byl oddělen pozemek par. č. 727/8 zastavěný silnicí II/152.
Usnesením 0060/02/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků zastavěných chodníky a pod veřejným prostranstvím v k. ú. a obci Rácovice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 11. 1. - 13. 2. 2012.
Pozemek par. č. 713 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Rácovice na LV č. 307.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice a pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 727/3 z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Rácovice.
Pozemky požadované obcí Rácovice nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné. Nově zaměřený pozemek par. č. 727/8 je zastavěný silnicí II/152.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout
* převést darem uvedené pozemky v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice,
* nabýt darem pozemek zastavěný silnicí II/152 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina
a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterými bude upraven rozsah svěřeného majetku
StanoviskaUsnesením 0060/02/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
* nabýt darem pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 727/3 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
* nabýt darem pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 727/3 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schválit
* dodatek č. 714 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-10, př. 1;
* dodatek č. 715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-10, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz