Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-71

ZK-01-2012-71.doc  ZK-01-2012-71pr01.doc  ZK-01-2012-71pr02.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-01-2012-71
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2012
Zpracoval A. Mikulíková, J. Albrechtová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřídil usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. 3. 2002 Fond Vysočiny; jeho platný statut schválilo na svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK.
Grantový program Jednorázové akce byl ve Fondu Vysočiny vyhlášen již v minulých letech, naposledy v roce 2009, v němž bylo zasláno 224 žádostí v požadované výši podpory
4 957 058 Kč, uspokojeno bylo 120 žádostí, mezi něž se rozdělilo 2 500 000 Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2012 v objemu 2 000 000 Kč, který má zlepšit podmínky pro pořádání aktivit jednorázového charakteru pro děti a mládež i širokou veřejnost. (výzva viz materiál ZK-01-2012-71, př. 1) a dále kritéria hodnocení projektů (viz neveřejná příloha č. 2 materiálu ZK-01-2012-71.
Jedná se o opakování programu z let 2008 a 2009, v nichž veřejnost o něj projevila velký zájem.
StanoviskaRada kraje Vysočina
Rada kraje
svým usnesením č. 0191/04/2012/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jednorázové akce 2012 dle materiálu
RK-04-2012-50, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jednorázové akce 2012 dle materiálu ZK-01-2012-71, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2012 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2012 ;
* garantem grantového programu Jednorázové akce 2012 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Alenu Mikulíkovou s právem hlasovacím a Janu Albrechtovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz