Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-15

ZK-01-2012-15.doc  ZK-01-2012-15pr01.doc  ZK-01-2012-15pr02.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-01-2012-15
NázevMajetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádost Lesního družstva svazu obcí s.r.o., Březské 46, 595 01 Velká Bíteš týkající se převodu pozemků. Lesní družstvo s.r.o. provedlo v roce 2011 za přispění dotací odbahnění a rekonstrukci rybníka - akce Odbahnění rybníka Skříňka situovaného na pozemku par. č. 1520 v k. ú. Březské. Po ukončení stavby byla tato zaměřena a vypracovány geometrické plány č. 197-2/2011 a č. 198-3/2011 pro k. ú. Březské, které vyhotovil Miloš Čermák - geodetické práce, Absolonova 2a, 624 00 Brno. Uvedeným zaměřením vyšlo najevo, že část stavby rybníka, a to hráz s přepadem se nachází na části pozemků par. č. PK 1620 a PK 1515/1, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o pozemky přilehlé ke komunikaci III/3791, které zde zůstaly v minulosti po rekonstrukci a narovnání citované silnice, která je nyní situovaná na pozemku par. č. 1620/1. Dle vyjádření KSÚSV tyto pozemky v dnešní době žádným způsobem nevyužíváme.
Snahou Lesního družstva s.r.o. je sjednocení vlastnictví u stavby rybníka a pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků nově označených výše citovanými geometrickými plány jako pozemky par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2, par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 vše v k. ú. Březské s tím, že uvedené pozemky budou úplatně převedeny za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2, tj. celkem 16 680 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Lesního družstva s.r.o. Navrhovaná prodejní cena odpovídá cenám, za které kraj vypořádává pozemky související se silnicemi III. třídy.
Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o úplatném převodu pozemků do vlastnictví Lesního družstva s.r.o. a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0005/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemků par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2, par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 vše v k. ú. Březské; doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemky par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2, par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 vše v k. ú. Březské z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí s. r. o., Březské 46, 595 01 Velká Bíteš IČ:63487977 za celkovou cenu 16 680 Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2 oddělený geometrickým plánem č. 197-2/2011 z pozemku PK 1620, pozemky par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 oddělené geometrickým plánem č. 198-3/2011 z pozemků PK 1620
a PK 1515/1 vše v k. ú. Březské z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí s. r. o., Březské 46, 595 01 Velká Bíteš IČ:63487977 za celkovou cenu 16 680 Kč;
schvaluje
dodatek č. 719 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz