Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-50

ZK-01-2012-50.doc  ZK-01-2012-50pr01.xls
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-01-2012-50
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval0 Změny ve školském rejstříku pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2012 dne 14. 2. 2012 zpracovali: M. Pech, K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitelé středních škol a dětského domova zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu ZK-01-2012-50, př. 1. Změny jsou koncepčního charakteru (zápis nových oborů a změny nejvyššího povoleného počtu žáků oborů a dětského domova).
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu ZK-01-2012-50, př. 1 k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (dále jen DZKV ). K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se zastupitelstvo kraje vyjadřuje jako zřizovatel (dle § 145 výše uvedeného zákona je součástí návrhu souhlas zřizovatele pokud je navrhovatelem příspěvková organizace).
Změny ve školském rejstříku budou projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 6. 2. 2012.
StanoviskaStanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením 0195/04/2012/RK na svém jednání dne 24. 1. 2012
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu
RK-04-2012-54, př. 1 kód 4A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-04-2012-54, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A.

Odbor majetkový: nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2012-50, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz