Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-61

ZK-01-2012-61.doc  ZK-01-2012-61pr01.xls  ZK-01-2012-61pr02.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-01-2012-61
NázevNávrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, K. Mokrá
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 3. 1. 2012 výzvu k podávání žádostí o dotace na provoz hospicové péče. Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti poskytovatelů a jmenována hodnotící komise, která provedla vyhodnocení žádostí a zpracování návrhů na poskytnutí dotací na domácí hospicovou péči. Vyhodnocením tohoto dotačního řízení se zabývala hodnotící komise jmenovaná radou kraje a doplněná Komisí sociální a pro oblast protidrogové politiky. Jednání této komise proběhlo na setkání dne 24. 1. 2012 a návrhy komise byly následně zpracovány. Informace z jednání hodnotící komise jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení hodnotící komise byl zpracován návrh na dotace kraje pro poskytovatele domácí hospicové péče uvedený v materiálu
ZK-01-2012-61, př. 1.
Návrh řešení Navrhujeme schválit poskytnutí dotací na provozování domácí hospicové péče dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 1. Dále navrhujeme schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 2. Předložený návrh je v souladu s již projednaným záměrem řídit síť poskytovatelů domácí hospicové péče financováním z rozpočtu kraje, kdy bude zároveň stanoven rámec pro jejich financování. Na základě tohoto záměru již bylo omezeno financování z MPSV. Tyto státní prostředky byly přesměrovány ve prospěch jiných sociálních služeb (pečovatelská služba apod.). Odbor sociálních věcí zároveň zaměří svou kontrolní činnost na prověření fungování a efektivity hospicové péče v praxi. Tímto způsobem dojde k vytvoření sítě hospicové péče s pevným finančním rámcem a s garancí rozsahu poskytovaných služeb.
Předpokládáme, že na odboru sociálních věcí připravíme návrh podmínek pro přechod domácí hospicové péče do systému víceletého financování, který nastaví stabilní, efektivní a udržitelnou síť této služby pro delší období. Zatím však navrhujeme vyplatit každému poskytovateli polovinu schválené dotace s tím, že druhá polovina bude vyplacena v červenci tohoto roku po provedení druhého kola kontrol u všech poskytovatelů. Poté bude zpracován také návrh na zařazení jednotlivých poskytovatelů do systému víceletého financování. Do schválení tohoto dalšího systémového kroku navrhujeme financovat stávající síť, která se oproti roku 2011 snížila o jednoho poskytovatele.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0243/05/2012/RK zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 247 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2012-43, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-05-2012-43, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 247 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz