Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-59

ZK-01-2012-59.doc  ZK-01-2012-59pr01.doc  ZK-01-2012-59pr02.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-01-2012-59
NázevRealizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
Zpracoval J. Bína
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zapojil 4 příspěvkové organizace do projektu transformace vybraných sociálních služeb s cílem umožnit integraci klientů do společnosti a přispět ke změně v kvalitě jejich života. V rámci realizace Individuálního projektu odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb je počítáno také s transformací Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace. Radě byly v souvislosti s tímto projektem předkládány materiály ohledně procesu transformace u příspěvkových organizací Domov bez zámku (v Náměšti nad Oslavou; dříve ÚSP Jinošov) a Domov Jeřabina (dříve ÚSPMP Těchobuz).
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb. Objekt není možný z hlediska dispozice zrekonstruovat do podoby domácností rodinného typu, které budou vyhovovat individuálním potřebám uživatelům, zajistí jim potřebné soukromí a životní standart běžné společnosti. Částečnou transformací dosáhneme snížení počtu lidí žijících přímo v křižanovském zámku a výrazně tím zlepšíme podmínky pro život v něm. Bude tak vyřešen současný nedostatek prostoru pro bydlení a zajištění terapeutických činností.

V ÚSP Křižanov proběhne částečná transformace původní organizace, po jejím ukončení budou poskytovány dva typy pobytových sociálních služeb:
1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)
2. Chráněné bydlení.
Ad 1. Poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) je plánováno komunitním způsobem v rámci vybudování 2 domácností v lokalitě Žďárska, celkem pro 12 uživatelů. Budované domácnosti budou určeny pro osoby s vysokou mírou podpory. V původní budově zámku ÚSP Křižanov bude po částečné transformaci zařízení nadále fungovat služba DOZP poskytovaná 102 uživatelům. Snížením kapacity původní budovy zámku dojde k humanizaci poskytovaných služeb.
Ad 2. Poskytování sociální služby Chráněné bydlení je plánováno v rámci pronájmu cca 6 bytů a vybudování 2 domácností v lokalitě Žďárska. Celkem do služby Chráněné bydlení odejde 28 uživatelů s nízkou (pronájem bytů) a střední mírou podpory (výstavba domácností). Služba bude poskytována dle potřeby 2-24 h/denně.

Projekt Transformace ÚSP Křižanov je v současné době v přípravné fázi projektu. Dochází ke zpracovávání projektové žádosti, která se týká transformace části zařízení o kapacitě 24 uživatelů. V rámci tohoto projektu dojde k výstavbě 4 objektů bydlení v okrese Žďár n. Sázavou. Konkrétní lokality plánovaných služeb procházejí aktuálně posouzením vhodnosti a budou známé po jeho ukončení. V rámci zpracovávaného projektu dojde k vybudování 2 domácností po 6 uživatelích pro osoby s vysokou mírou podpory v Bystřici nad Pernštejnem, kterým bude poskytována služba DOZP a 2 skupinových domácností po 6 uživatelích se střední mírou podpory ve Velkém Meziříčí, kterým bude poskytována sociální služba chráněné bydlení. Proces přípravy, samotný průběh a další související změny celého procesu transformace zařízení ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace blíže popisuje Transformační plán, který bude předložen v nejbližším zasedání rady kraje.
Termín podání projektu Transformace ÚSP Křižanov je plánován v průběhu 1. pololetí 2012 (podání projektu bude v radě řešeno samostatným materiálem). V rámci 1. etapy projektu vyvstanou náklady na zpracování studie vhodnosti vybraných lokalit, na zpracování stavebního a investičního záměru, na případné geodetické zaměření pozemků, nákup nemovitostí, projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, na zpracování znaleckých posudků, ..... vše dle požadavků IOP. Část nákladů je uznatelnými již před podáním žádosti (studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci, náklady na stavební a investiční záměr, geologický průzkum, znalecké posudky, nově se připravuje i nákup nemovitostí atd.), ostatní po jeho podání. Ovšem tyto náklady je třeba předfinancovat do ukončení 1. etapy, kdy dojde na základě žádosti o platbu k proplacení nákladů za 1. etapu projektu z prostředků Integrovaného operačního programu. 1. etapy projektů budou zahájeny datem podání žádosti do IOP a jejich ukončení je předpokládáno cca 9 měsíců po podání žádosti o poskytnutí dotace (dle administrativní náročnosti projektu). Předpokládaný termín proplacení nákladů z IOP je odhadován na 1. pololetí roku 2013 s ohledem na administrativní proces posuzování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materuálu ZK-01-2012-59, př. 2 a schválit poskytnutí zálohy pro účely financování přípravné fáze a 1. etapy projektu na úhradu nákladů podle materiálu
ZK-01-2012-59, př. 1 ve výši 5 500 000,- Kč. Tímto způsobem bude zajištěno předfinancování nákladů první etapy projektu a je možné, že bude nutné také předfinancování při realizaci dalších etap (především mzdové náklady), což bude řešeno vždy samostatným materiálem.
StanoviskaRada kraje usnesením 0177/04/2012/RK vzala na vědomí informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu RK-04-2012-35, př. 2 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov v celkové výši 5 500 000,- Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu dle materiálu RK-04-2012-35, př. 1. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov v celkové výši max. 5 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz