Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-27

ZK-01-2012-27.doc  ZK-01-2012-27pr01.xls  ZK-01-2012-27pr02.xls  ZK-01-2012-27pr03.doc  ZK-01-2012-27pr04.doc  ZK-01-2012-27pr05.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-01-2012-27
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává majetkoprávní vypořádání silnice č. II/411 v k. ú. a obci Nové Syrovice.
Na odbor majetkový se obrátil starosta obce Nové Syrovice se žádostí o majetkoprávní vypořádání silnice č. II/411 z důvodu, že skutečný průběh této komunikace neodpovídá stavu vedeném v katastru nemovitostí. Při posouzení dané lokality dle interních mapových dokladů vyplynulo, že tato situace skutečně vyžaduje nápravu a z tohoto důvodu byl vypracován geometrický plán č. 396-307/2011, který dané území a průběh komunikace upřesnil.
Některé pozemky, které jsou zastavěny silnicí, jsou ve vlastnictví obce Nové Syrovice a přejdou do vlastnictví Kraje Vysočina a některé pozemky přejdou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice z důvodu, že jsou zastavěny chodníky. Dále je ve vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 93/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 258 m2 v k. ú. Nové Syrovice, který je svěřen do hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace. Z tohoto pozemku byl výše uvedeným geometrickým plánem oddělen nově utvořený pozemek par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice a tento přejde do hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, příspěvková organizace.
Pozemky ve vlastnictví obce, které Kraj Vysočina požaduje nabýt darem od obce Nové Syrovice, jsou uvedeny v materiálu RK-01-2012-08, př. 1 (výměra celkem 6914 m2). Pozemky, které Kraj Vysočina navrhuje darovat obci Nové Syrovice jsou uvedeny v materiálu RK-01-2012-08, př. 2 (výměra celkem 5647 m2).
Nově utvořený pozemek par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice, dle geometrického plánu č. 396-307/2011, přejde z hospodaření Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nové Syrovice vzájemné darovací smlouvy a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků a stavby silnice. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje změnu hospodaření k části pozemku z jedné příspěvkové organizace na jinou příspěvkovou organizaci.
S obcí Nové Syrovice proběhlo vzájemné jednání a bylo dohodnuto, že dojde k vzájemnému darování pozemků a též proběhlo jednání s Ústavem sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace a Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky od obce Nové Syrovice dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 1 a převést darem pozemky obci Nové Syrovice dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 2 a rozhodnout o změně příslušnosti hospodaření k nově utvořenému pozemku par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice, dle geometrického plánu č. 396-307/2011, který přejde z hospodaření Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Nabývané pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vloženy k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Převáděné pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s nabytím i darováním pozemků od obce i převod práva hospodaření.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s nabytím i darováním pozemků od obce i převod práva hospodaření.
Odbor sociálních věcí souhlasí s převodem práva hospodaření nově utvořeného pozemku par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice, dle geometrického plánu 396 - 307/2011, do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace souhlasí s převodem práva hospodaření nově utvořeného pozemku par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice, dle geometrického plánu 396 - 307/2011, do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Rada kraje usnesením č. 0008/07/2010/RK rozhodla zahájit jednání s obcí Nové Syrovice o nabytí pozemků darem dle materiálu RK-01-2012-08, př. 1 a bezúplatném převodu pozemků dle materiálu RK-01-2012-08, př. 2, rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-01-2012-08, př. 2 na úřední desce krajského úřadu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemném převodu pozemků a změnit právo hospodaření k nově utvořenému pozemku par. č. 93/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Nové Syrovice, dle geometrického plánu 396 - 307/2011, formou schválení dodatků zřizovacích listin Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Podmínka zveřejnění byla ke dni konání tohoto zastupitelstva splněna.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 1 z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
schvaluje
* dodatek č. 732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 3;
* dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz