Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-03

ZK-01-2012-03.doc  ZK-01-2012-03pr01.xls  ZK-01-2012-03pr02.xls  ZK-01-2012-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-01-2012-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2012 dne 14. 2. 2012 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:
V daném období se Rada Kraje Vysočina zabývala organizační strukturou a stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 17. 1. 2012 (usnesení číslo 0139/03/2012/RK a usnesení číslo 0141/03/2012/RK) a stanovila počet zaměstnanců na 429 s účinností od 1. 3. 2012.

V souvislosti s legislativní změnou spočívající v převodu agend v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců, kteří do 31. 12. 2011 plnili úkoly v uvedené oblasti. Převod byl realizován z Kraje Vysočina na Českou republiku - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad práce České republiky. Legislativní změna byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 6. 12. 2011, částka č. 128, zákon č. 366/2011 Sb., účinná je od 1. 1. 2012. Došlo tak k uvolnění 3 pracovní míst na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Na základě změny zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), dojde od 1. 4. 2012 (předpokládaný termín nabytí účinnosti novely zákona) k značnému nárůstu administrativních i věcných činností na úseku přípravy a realizace veřejných zakázek.
Na uvedené legislativní změny je třeba se dostatečně, zejména kapacitně, připravit (zajištění výběrového řízení, příp. alespoň zapracování nových zaměstnanců). Proto ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl kompenzaci u míst uvolněných po provedení delimitace a u míst souvisejících s potřebou zajištění nových legislativních povinností vyplývajících ze zákona o VZ. V rámci struktury krajského úřadu zařadil pak uvolněná místa takto:
1) 1 funkční místo na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, který zajišťuje metodickou pomoc při zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby,
2) 1 funkční místo na Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, který realizuje zakázky na stavební práce, a který dosud na rozdíl od Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina posílen nebyl (k posílení odboru majetkového ve vztahu k agendě zadávání veřejných zakázek došlo využitím interních zdrojů resp. personálních úspor ve II. pololetí roku 2011),
3) 1 funkční místo na Odbor analýz Krajského úřadu Kraje Vysočina ke koordinaci a zajištění centralizovaných nákupů.
Variantou k realizovanému řešení by bylo snížení počtu zaměstnanců o 3 funkční místa. Tato varianta by však byla pouze dočasná a Radě Kraje Vysočina by bylo v krátké době, ještě před nabytím účinnosti novely zákona o VZ, navrhováno opětovné navýšení počtu zaměstnanců

V souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina číslo 0141/03/2012/RK se zařadila s účinností od 1. 3. 2012 dvě nová pracovní místa do Odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů (projektový a finanční manažer grantových projektů). Důvodem tohoto dočasného navýšení je značný nárůst agendy Globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také GG ). Obě funkční místa jsou v režimu pracovního poměru na dobu určitou po dobu trvání 12 měsíců. Osobní náklady uvažovaných pracovníků budou plně hrazeny z prostředků projektu Technické pomoci (85% ESF, 15% státní rozpočet) s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina. Obě funkční místa na dobu určitou budou obsazena po projednání s odborovou organizací.

Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-01-2012-03, př. 1). Tabulkových pracovních míst na krajském úřadě je ve sledovaném období 427 a s účinností od 1. 3. 2012 je počet pracovních míst stanoven na 429, z toho obsazených k 20. 1. 2012 je 414 pracovních míst. Na obsazení ostatních 13 pracovních pozic proběhla, probíhají nebo jsou připravována výběrová řízení či se čeká na nástup zaměstnanců.
Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-01-2012-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 13. 12. 2011 do 20. 1. 2012 s výhledem do 14. 2. 2012 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-01-2012-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz