Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-14

ZK-01-2012-14.doc  ZK-01-2012-14pr01.doc  ZK-01-2012-14pr02.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-01-2012-14
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem a veřejným prostranstvím.
Obec Hojovice požádala svým dopisem ze dne 5. 12. 2011 o darování pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 0127-20791/2011.
Uvedeným geometrickým plánem byly z pozemků par. č. 74/3 a par. č. 836/35 zaměřeny pozemky nově označené par. č. 74/4 o výměře 66 m2 a par. č. 74/5 o výměře 68 m2, z pozemku par. č. 74/3 byl zaměřen nově označený pozemek par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a z pozemků par. č. 74/3 a par. č. 81/1 byl zaměřen pozemek nově označený par. č. 74/7 o výměře 130 m2, vše v k. ú. a obci Hojovice. Pozemky par. č. 74/4 a par. č. 74/7 jsou zastavěny chodníky u silnice III/1361, pozemky par. č. 74/5 a par. č. 74/6 nejsou zastavěny silnicí a jedná se o veřejné prostranství. Nově zaměřené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Obec Hojovice realizovala výstavbu chodníků podél silnice III/1361 v obci Hojovice na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené s Krajem Vysočina v lednu 2011. Smlouva byla schválena usnesením 0119/04/2011/RK. Odbor dopravy Městského úřadu Pelhřimov vydal dne 1. 12. 2011, čj. OD/2522/2011/-3-k.s./Če s užíváním této stavby kolaudační souhlas.
Usnesením 0106/02/2011/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Hojovice na budoucí darování částí pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 837/4 v k. ú. Hojovice. Smlouva byla uzavřena ve dnech 30. 6. a 29. 8. 2011.
Usnesením 0011/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků v k. ú. a obci Hojovice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Kraje Vysočina ve dnech 4. 1. - 6. 2. 2012.
Pozemky par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Hojovice na listu vlastnictví č. 55.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0011/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
schvaluje
dodatek č. 718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz