Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-62

ZK-01-2012-62.doc  ZK-01-2012-62pr01.pdf  ZK-01-2012-62pr02.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-01-2012-62
NázevNávrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, K. Mokrá
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 3. 1. 2012 výzvu k podávání nabídek na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti poskytovatelů a jmenována hodnotící komise, která provedla vyhodnocení žádostí a zpracování návrhů na poskytnutí dotací na služby pro osoby se smyslovým postižením. Vyhodnocením tohoto dotačního řízení se zabývala hodnotící komise jmenovaná radou kraje a doplněná Komisí sociální a pro oblast protidrogové politiky. Jednání této komise proběhlo na setkání dne 23. 1. 2012 a návrhy komise byly následně zpracovány. Informace z jednání hodnotící komise jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení hodnotící komise byl zpracován návrh na dotace kraje na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením uvedený v materiálu
ZK-01-2012-62, př. 1.
Návrh řešení Navrhujeme schválit poskytnutí dotací na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 1. Předložený návrh je v souladu se záměrem Kraje Vysočina poskytovat v letech 2012-2013 dotace na financování provozních nákladů předem definované sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Výběrem jedné komplexní nabídky od jednoho dodavatele nebo skupiny dodavatelů, kteří podají společný návrh, kraj zabezpečí stabilní síť sociálních služeb, na jejíž poskytování bude kraj poskytovat dotace v rámci víceletého financování. Poskytování služeb tak bude zabezpečeno systémově s optimalizovaným pokrytím území kraje bez duplicitní nabídky stejné služby v rámci jednoho území. V roce 2012 bude poskytnuta jednorázová dotace na roční provoz a tato dotace bude poskytnuta i na roční provoz v roce 2013. Po vyhodnocení poskytování sociálních služeb podle nového systému v roce 2012 bude rozhodnuto, zda bude víceleté financování prodlouženo anebo ukončeno.
Poskytovatelem, který splňuje požadavky definované sítě poskytovaných služeb je Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, poskytovatel navrhl zabezpečení sítě ve spolupráci s organizacemi Tyflo Vysočina Jihlava o. p. s., TyfloCentrum Jihlava, o. p. s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Vysočina; do systému bude zapojena také Sociální poradna SONS Třebíč. V souvislosti s nastavením zmíněné sítě sociálních služeb dojde k útlumu činnosti Jihlavské unie neslyšících. Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina ve společné žádosti uvádí celkové náklady související s ukončením registrovaných tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb tohoto poskytovatele. Tato organizace musí podle zákona o sociálních službách pokračovat v poskytování sociálních služeb až do konce dubna, protože má povinnost oznámit zrušení sociální služby tři měsíce před jejím faktickým ukončením. S touto skutečností a s pracovněprávními závazky souvisejí náklady na útlum služeb, které byly vyčísleny na částku 236 800 Kč. Navrhujeme k tomuto účelu poskytnout dotaci v této výši dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 2. Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude specifikováno, že se jedná o prostředky na útlum činnosti organizace.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0244/05/2012/RK zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2012-44, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dotaci pro Jihlavskou unii neslyšících na útlum činnosti ve výši 236 800 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2012-44, př. 2;
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 1;
* poskytnout dotaci pro Jihlavskou unii neslyšících na útlum činnosti ve výši 236 800 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz