Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-67

ZK-01-2012-67.doc  ZK-01-2012-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-01-2012-67
NázevNávrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
Zpracoval D. Vichr
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNa základě praktických zkušeností s administrací grantových programů Fondu Vysočiny (dále i FV ) a s přihlédnutím k připomínkám, které zazněly na setkání garantů FV dne 26. 10. 2011, vyplynula potřeba upravit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z FV, která je obsahem materiálu ZK-01-2012-67, př. 1.

Níže jsou uvedeny hlavní změny, které byly ve smlouvě provedeny:

čl. 8 bod c) - povinné označování originálních účetních dokladů bylo změněno z hrazeno z Fondu Vysočiny na spolufinancováno z Fondu Vysočiny . Původní formulace byla zavádějící a mohl vzniknout mylný dojem, že je celý projekt hrazen z dotace kraje.

čl. 8 bod d) - byla zapracována pasáž o úhradě DPH v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění centrálního registru podpor malého rozsahu, není nutné od 1. 1. 2012 od jednotlivých příjemců dotace vyžadovat čestné prohlášení o přijatých podporách malého rozsahu - veškeré informace jsou nyní dostupné z centrálního registru. Pasáže ve smlouvě týkající se předkládání tohoto prohlášení byly ze smlouvy odstraněny.

čl. 13 bod 3) - Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé požadovali schválení změn, které zásadním způsobem měnily zaměření akce, bylo do smlouvy zapracováno, že tyto změny není možné povolit.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
Bez připomínek

Rada Fondu Vysočiny:
Rada Fondu na svém zasedání dne 10. 1. 2012 usnesením č. 0003/01/2012/RF doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2012-67, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz