Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-73

ZK-01-2012-73.doc  ZK-01-2012-73pr01.doc  ZK-01-2012-73pr02.doc  ZK-01-2012-73pr03.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-01-2012-73
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2012
Zpracoval I. Mach, P. Horký
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu určeného pro školy a školská zařízení, neziskové organizace a obce s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.
Kraj Vysočina zřídil usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. 3. 2002 Fond Vysočiny; jeho platný Statut schválilo na svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 3 mil. Kč na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu (viz materiál ZK-01-2012-73, př.1).
Jedná se o pravidelný grantový program, který je úspěšný a je o něj velký zájem. V letech 2004 - 2011 bylo do GP SPORTOVIŠTĚ podáno celkem 1145 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 56 105 833,- Kč.
OŠMS rovněž předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina kritéria, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty (viz neveřejná příloha č. 2 a příloha č. 3 materiálu ZK-01-2012-73).
OŠMS se v bodě 14 (Termíny a podmínky podání žádostí) výzvy grantového programu odchyluje od šablony. U škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina nebudeme požadovat ověřenou kopii dokladů nutných k posouzení žádostí. Tyto organizace jsme schopni si ověřit ve školském rejstříku, ke kterému máme na našem odboru přístup.
StanoviskaRada kraje
svým usnesením č. 0190/04/2012/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program SPORTOVIŠTĚ 2012 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-04-2012-49, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2012 dle materiálu ZK-01-2012-73, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2012 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2012 ;
* garantem grantového programu Sportoviště 2012 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz