Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-25

ZK-01-2012-25.doc  ZK-01-2012-25pr01.doc  ZK-01-2012-25pr02.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-01-2012-25
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Krokočín
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín.
Starosta obce Krokočín emailem ze dne 11. 11. 2011 z důvodu havarijního stavu požádal o zatrubnění stávající protipožární nádrže a následnou úpravu terénu spočívající v zasypání této nádrže na pozemku par. č. 910/6 v k. ú. a obci Krokočín a nebo o darování tohoto pozemku do vlastnictví obce Krokočín. Obec by následně tuto úpravu provedla sama v rámci připravované akce Zlepšení vzhledu obce Krokočín .
Popsaná akce Zlepšení vzhledu obce Krokočín by měla být částečně hrazena z programu rozvoje venkova. Podmínkou pro potřeby územního a stavebního řízení je vlastnictví pozemků pod plánovanou stavbou, nebo doložení smlouvy opravňující k nakládání s těmito pozemky.
Pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín je ve výhradním vlastnictví Kraje Vysočina. K hospodaření má tento pozemek předána Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 120 pro uvedené k. ú. a obec. Pozemek se nachází mimo těleso silnice III/3992.
Usnesením č. 1871/36/2011/RK ze dne 22. 11. 2011 rada kraje souhlasila se stavbou Zlepšení vzhledu obce Krokočín a zároveň rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín do vlastnictví obce Krokočín. Vlastní zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 29. 11. 2011 až 2. 1. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje převést pozemek par. č. 910/6 v k. ú. a obci Krokočín do vlastnictví obce Krokočín, protože se nachází mimo těleso silnice III/3992.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Tento materiál předpokládá rozhodnout darovat pozemek do vlastnictví obce. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1871/36/2011/RK ze dne 22. 11. 2011 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví obce Krokočín.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín;
schvaluje
dodatek č. 730 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz