Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-56

ZK-01-2012-56.doc  ZK-01-2012-56pr01.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-01-2012-56
NázevProjektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina
Zpracoval E. Navrátilová, J. Joneš
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší projektový záměr v rámci komunikační kampaně Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina uzavřel dne 1. 6. 2010 smlouvu o spolupráci s obcemi na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Smlouva zahrnuje mimo jiné též zajištění environmentální osvěty a práce s veřejností (komunikační kampaň). Zakládající členové smlouvy (kraj a obce s rozšířenou působností) složili na realizaci smlouvy (včetně komunikační kampaně) vklad na účet ISNOV ve výši 4,7 mil. Kč a zároveň se smluvní strany dohodly, že veškeré úkony za zadavatele bude činit Kraj Vysočina jako centrální zadavatel.
Odbor životního prostředí připravil projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina , který může být až do výše 85 % nákladů spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Příjem žádostí končí na ministerstvu financí 25. března. Projektová fiše je přílohou tohoto materiálu.
Dne 16. ledna 2012 řídící výbor ISNOV svým usnesením 11. ŘV ISNOV č. 6 vyslovil souhlas se zpracováním žádosti na spolufinancování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina externím zpracovatelem s tím, že náklady na zpracovaní projektové žádosti v max. výši 47 000,- Kč budou uhrazeny z účtu ISNOV v případě, že podaná žádost nebude vyřazena z hodnocení pro formální nedostatky.
Podmínkou žádosti o spolufinancování je spolupráce se švýcarským partnerem na základě smlouvy o mezinárodní spolupráci, kterou schvaluje zastupitelstvo kraje. Smlouva bude předložena na únorové zasedání zastupitelstva.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu schválit projektový záměr dle materiálu ZK-01-2012-56, př. 1. Komunikační kampaň, jejíž součástí bude projektový záměr, umožní seznámit představitele samospráv zainteresovaných měst, městysů a obcí a kraje s moderními způsoby řešení problematiky nakládání s komunálními odpady ve Švýcarsku. Švýcarské postupy jsou velmi podobné těm, které doporučuje dokumentace Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina (ISNOV) - viz např. http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp - záložka Informace o projektu.
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy o mezinárodní spolupráci se švýcarským partnerem dle materiálu ZK-01-2012-56, př. 2. Nedílnou součástí žádosti o spolufinancování je doložení spolupráce se švýcarským partnerem.
StanoviskaGrémium ředitele:
Souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, na účtu projektu ISNOV je k dnešnímu dni 4 407 520 Kč.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.

Usnesením č.0175/04/2012/RK
Rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2012-33, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2012-56, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-01-2012-56, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz