Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-12

ZK-01-2012-12.doc  ZK-01-2012-12pr01.doc  ZK-01-2012-12pr02.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-01-2012-12
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku obci Blatnice.
Obec Blatnice požádala svým dopisem ze dne 30. 11. 2011 o darování pozemku par. č. 954/35 v k. ú. a obci Blatnice. Pozemek jako bývalý dobývací prostor byl zneužíván k černé skládce, kterou obec zlikvidovala, urovnala, pozemek zatravnila a osázela okrasnými keři. Pozemek leží u silnice III/15229, avšak touto silnicí není zastavěn. Pozemek je tedy pro Kraj Vysočinu nepotřebný.
Usnesením 0003/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku v k. ú. a obci Blatnice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Kraje Vysočina ve dnech 4. 1. - 6. 2. 2012.
Pozemek par. č. 954/35 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice pro k. ú. a obec Blatnice na listu vlastnictví č. 170.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice.
Požadovaný pozemek není zastavěný silnicí a je pro Kraj Vysočinu nepotřebný a nevyužitelný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0003/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
schvaluje
dodatek č. 716 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-12, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz