Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-18

ZK-01-2012-18.doc  ZK-01-2012-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-01-2012-18
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Obec Rouchovany bude investorem akce Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany . Jedná se o vybudování chodníků s bezbariérovým přístupem o šířce 1,5 m podél silnice II/396.
Některé pozemky, na kterých by se měla uvedená akce realizovat jsou vedeny ve vlastnictví Kraje Vysočina. Obec proto OM požádala o uzavření smluv nezbytných pro potřeby územního a stavebního řízení. U pozemků v budoucnu zastavěných výše uvedenou stavbou je nezbytné uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu na částech pozemků par. č. 1115/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 870 m2, par. č. 1115/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 448 m2 a par. č. 1115/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 478 m2 v k. ú. a obci Rouchovany.
Tyto pozemky jsou vedeny na listu vlastnictví č. 377, kde je jako výhradní vlastník uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Usnesením č. 0013/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje souhlasila se stavbou Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany a zároveň rozhodla
* uzavřít s obcí Rouchovany, se sídlem Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany smlouvu zakládající právo provést stavbu na části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany ;
* zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
V současné době již má OM s obcí Rouchovany smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřeny.
Protože obec Rouchovany bude žádat o dotace ze SFDI, je zároveň nezbytné na tyto pozemky uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Podmínkou uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě je zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu. To, na základě výše uvedeného usnesení, proběhlo ve dnech 6. 1. 2012 až 6. 2. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Rouchovany na části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
V případě dokončení akce Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany bude zrekonstruován a prodloužen chodník podél silnice II/396 dle platných norem a to včetně vybudování bezbariérového přístupu.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na částech pozemků v k. ú. Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany . Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 0013/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2 a par. č. 1115/3 v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz