Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-44

ZK-01-2012-44.doc  ZK-01-2012-44pr01.pdf  ZK-01-2012-44pr02.pdf  ZK-01-2012-44pr03.doc  ZK-01-2012-44pr04.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-01-2012-44
NázevVýsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval J. Böhmová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuMateriál shrnuje výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 3. 2. 2009 usnesením č. 0158/05/2009/RK (Rada kraje schvaluje Žádost globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-05-2009-27, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-05-2009-27, př. 1 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.) schválila žádost o globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina v rámci
OP VK.
Dne 6. 5. 2009 byla žádost o globální grant schválena řídícím orgánem - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který posléze vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina reg. č. CZ.1.07/3.2.09.
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 7. 2011 usnesením č. 1214/24/2011/RK vyhlásila 3. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina (Rada kraje vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-24-2011-90, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zveřejnit výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účinností od 20. 7. 2011.).
Žádosti o finanční podporu bylo možno předkládat od 22. 8. 2011 do 2. 9. 2011. Pro druhou výzvu bylo alokováno 37 mil. Kč (na globální grant je určeno celkem 172 157 999,00 Kč). Globální grant je z 85 % hrazen z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR, krajský podíl je tudíž nulový. Zprostředkující subjekt (Kraj Vysočina) přijal celkem 33 projektových žádostí. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK, poté provedl hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů - při této kontrole 6 projektů nevyhovělo kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti (Zápis z hodnocení formálního a přijatelnosti tvoří materiál ZK-01-2012-44, př. 1).
V termínu od 13. 9. do 14. 12. 2011 proběhlo věcné hodnocení projektů individuálními hodnotiteli vybranými z Centrální databáze hodnotitelů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Hodnotitelé přidělili body jednotlivým žádostem o grantové projekty dle předem stanovených kritérií. Na základě výsledků věcného hodnocení provedeného hodnotiteli nedosáhlo 12 projektů hranice 65 bodů, tj. minimální bodové hranice pro možnost doporučení projektu k financování.
Dne 11. 1. 2012 se uskutečnilo jednání Výběrové komise (Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 11. 8. 2009 usnesením č. 1165/25/2009/RK schválila formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-25-2009-34, př. 1 a jmenovala Výběrovou komisi pro hodnocení projektů
v rámci realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina
v rámci oblasti podpory 3.2 OP VK v letech 2007 - 2012 dle materiálu RK-25-2009-34, př. 2.), která dle dokumentace globálního grantu doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina projekty
k rozhodnutí o finanční podpoře, projekty k zařazení do zásobníku projektů a projekty, které nebudou podpořeny. Výběrová komise projednávala 15 projektových žádostí, z nichž 9 jich doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina jako projekt vhodný k financování. Seznamy projektů, vytvořené na základě jednání Výběrové komise, jsou uvedeny v materiálu
ZK-01-2012-44, př. 3. Zápis z jednání Výběrové komise tvoří materiál ZK-01-2012-44, př. 2. Po ukončení výběrového procesu budou na základě rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina uzavřeny Smlouvy o realizaci grantových projektů, a to dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2012-44, př. 4.
Návrh řešení V souladu s platnou Směrnicí Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (schválená Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0503/06/2011/ZK) a na základě výsledků jednání Výběrové komise navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
schválit
- Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3;
- Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu
ZK-01-2012-44, př. 3;
rozhodnout
- poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených
k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 maximálně do výše
a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3;
- uzavřít Smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými
v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 dle vzoru uvedeném v materiálu
ZK-01-2012-44, př. 4.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaŽádosti jsou zaevidované v systému eDotace - ID O00156.0001 až ID O00156.0033.
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 24. 1. 2012 usnesením 0188/04/2012/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit seznam projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3, seznam projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-04-2012-46, př. 3; rozhodnout poskytnou podporu na projekty uvedené v seznamu projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3 maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3 a uzavřít Smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-04-2012-46, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3;
* Seznam projektů nedoporučených k financování dle Tabulky č. 2 materiálu
ZK-01-2012-44, př. 3;
rozhoduje
* poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3;
* uzavřít Smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-01-2012-44, př. 4.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz