Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-53

ZK-01-2012-53.doc  ZK-01-2012-53pr01.doc  ZK-01-2012-53pr02.doc  ZK-01-2012-53pr03.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-01-2012-53
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
Zpracoval K. Ubr, M. Pech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší pokračování systémové modernizace vybavení technických středních škol s cílem zlepšit podmínky pro vzdělávání v oblasti přesného měření a kontroly ve strojírenství. Ve školách vzniknou specializovaná pracoviště pro měření zaměřená na praktický výcvik žáků.
V návaznosti na realizaci úspěšných krajských programů CNC výuková pracoviště a Učebny mechatroniky odsouhlasilo zastupitelstvo kraje usnesením 0445/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 podporu modernizace vybavení technických středních škol Moderní měření . Jedná se o dvouletý program pro roky 2011 a 2012. Podrobnější popis technického řešení, nákladů, umístění a financování je popsán v příloze ZK-01-2012-53, př. 1. Program reaguje na nedostatečné vybavení pro výuku měření a výstupní kontroly na úrovni odpovídající prostředí firem. Přesnost výrobků je jedním ze základních předpokladů pro produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou a konkurenceschopnost firem v roli dodavatelů dílčích produktů. Vzhledem k tomu, že plnohodnotné zabezpečení strojového vybavení na úrovni nejmodernější výrobní techniky používané ve firmách a jeho trvalá obnova by byla finančně velmi nákladná, soustředil se OŠMS ve spolupráci se školami na zajištění základních přístrojů s tím, že zapracování na konkrétních strojích, případně i část praxe žáků během studia, budou zajištěny samotnými firmami.
V souladu s výše uvedeným usnesením jsou projekty realizovány ve školách, které mohou perspektivně plnit funkci regionálních technicky zaměřených center (Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). S ohledem na finanční nákladnost byla realizace rozložena do dvou let. V roce 2011 pořídily na základě výběrového řízení vybavení 2 školy v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou a nyní připravují otevření specializovaných pracovišť. V roce 2012 budou své dílčí projekty realizovat školy v Jihlavě a v Pelhřimově (materiály ZK-01-2012-53, př. 2 a ZK-01-2012-53, př. 3).
Pro rok 2012 jsou v rozpočtu v kapitole Školství, mládeže a sportu k tomuto účelu již vyčleněny prostředky ve výši 4 800 tis. Kč, je potřebné schválit změnu příslušných závazných ukazatelů. Program podpory byl zaevidován v systému eDotace s ID O00165.
Realizace projektu Moderní měření navazuje na dvouleté projekty Výuková CNC pracoviště (2005 - 2006), Učebny mechatroniky (2008-2009) a na projekty Adaptabilní školy (2005 - 2007) a je v souladu s opatřením 2.1.2 Programu rozvoje kraje Vysočina a v souladu s úkolem B2 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.
Návrh řešení OŠMS předkládá návrh na zvýšení příslušných závazných ukazatelů pro střední školy v Jihlavě a v Pelhřimově. Prostředky budou školám poskytnuty po ukončení výběrového řízení ve výši dle věcného plnění. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaRada kraje usnesením 0238/05/2012/RK ze dne 31. 1. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední školy technické Jihlava, IČO 13695461, a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření .

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 v kapitole Školství, mládeže a sportu, v kapitálových výdajích (ÚZ 00318) je částka 4 800 tis. Kč určena na pokračování systémové modernizace vybavení technicky zaměřených středních škol, na realizaci projektu Moderní měření.

Odbor informatiky: Finanční prostředky od zřizovatele jsou zaevidovány v systému eDotace - ID O00165.0003 a ID O00165.0004.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední školy technické Jihlava, IČO 13695461, a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření .
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz