Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2012 konaného dne 14. 2. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 14. 2. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2011
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: S. Šíp, J. Karas, J. Doležal.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na stažení bodu 56. Projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina (Zdrojové materiály: ZK-01-2012-56.doc) z programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2011
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
 5. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
 6. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
 7. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
 8. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 9. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
 11. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
 12. Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 15. Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
 18. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
 19. Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008, změna usnesení 0475/06/2011/ZK
 23. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín
 26. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
 28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 29. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
 30. Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
 31. Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
 32. Nabytí nemovitosti v k. ú. Velké Meziříčí
 33. Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 34. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
 35. Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 36. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 37. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 38. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 40. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
 41. Nabytí nemovitosti v k.ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
 42. Projekt - Zásah bez hranic
 43. Strategie Kraje Vysočina 2020
 44. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 46. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
 47. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 48. Změna ve školském rejstříku
 49. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 50. Změny ve školském rejstříku
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 52. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
 54. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 55. Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
 1. Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 2. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 3. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
 4. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
 5. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 6. Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 7. Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 8. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
 9. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 10. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2012
 11. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
 12. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
 13. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
 14. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
 15. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2012
 16. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2012
 17. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2012
 18. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
 19. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 20. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 21. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
 22. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 23. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jiří Kučera, Mgr. Bohumil Kovanda.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0002/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Jiřího Kučeru, Mgr. Bohumila Kovandu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2011
J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje a zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2011 hovořil mj. o jednání v Raabsu ohledně atomové energie na Třebíčsku a o plánované cestě do Ruhpoldingu v Německu na Mistrovství světa v biatlonu.
V. Kodet vznesl dotaz k usnesení 1948/39/2011/RK zajímal se o důvod a další postup ve věci zrušených veřejných zakázek (Zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina).
Z. Ryšavý uvedl, že na základě námitek jedné z oslovených firem byla zakázka zrušena a znovu vyhlášena bude po zapracování vznesených připomínek.
K usnesení 0067/02/2012/RK (Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011) a 0068/02/2012/RK (Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011) V. Kodet požádal o objasnění průběhu veřejných zakázek.
M. Vystrčil se dotázal na důvod přidělení veřejné zakázky jedinému zájemci v některých případech veřejných zakázek zadaných krajem (usnesení 0067/02/2012/RK, 0096/02/2012/RK0125/03/2012/RK). K usnesení 0096/02/2012/RK a 0125/03/2012/RK požádal o zaslání písemného vyjádření.
L. Joukl zodpověděl dotazy týkající se zadání výběrových řízení jedinému zájemci zadaných většinou z důvodu dodatečných prácí. Z. Ryšavý doplnil informace týkající se VŘ v oblasti IT.
M. Popelka požádal o doplňující informace k usnesení 2069/41/2011/RK (Třetí ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje) a o informace ke způsobu řešení problému odvolání ředitelky Dětského domova, Hrotovice.
P. Hájek vznesl dotaz k usnesení 2110/41/2011/RK - požádal o doplňující informace k aktualizované podobě Zdravotního plánu Kraje Vysočina.
V. Kodet požádal o průběžné informace z jednání s VZP týkající se vypovídání smluv s krajskými nemocnicemi.
J. Běhounek přiblížil zastupitelům postoj rady kraje k současnému stavu ve zdravotnictví, hovořil o jednáních se zdravotními pojišťovnami, o snaze rady kraje udržet a zajistit chod všech pěti krajských nemocnic. K dotazu M. Popelky na usnesení 2069/41/2011/RK přislíbil zaslat písemnou odpověď. Závěrem informoval zastupitele o dalších kontrole, jež proběhla v Dětském domově v Hrotovicích.
M. Houška se v případě přijatých usnesení 0176/04/2012/RK (Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace) a usnesení 0177/04/2012/RK (Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování) zajímal o způsob a zajištění financování jednotlivých projektů.
P. Krčál s doplněním V. Novotného informovali zastupitele o současném stavu financování uvedených projektů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2011 dle materiálu ZK-01-2012-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2012-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-02.doc, ZK-01-2012-02, př. 1, ZK-01-2012-02, př. 2, ZK-01-2012-02, př. 3, ZK-01-2012-02, př. 4, ZK-01-2012-02, př. 5, ZK-01-2012-02, př. 6, ZK-01-2012-02, př. 7, ZK-01-2012-02, př. 8

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelům na vědomí informace týkající se činnosti krajského úřadu v uplynulém období.
M. Houška vznesl dotaz k dalšímu postupu ve věci společných nákupů realizovaných krajským úřadem.
V. Novotný s doplněním Z. Kadlece uvedl, že veškerou přípravnou část společných nákupů bude nyní realizovat a řídit krajský úřad prostřednictvím odboru analýz.
V. Kodet a M. Vystrčil požádali o bližší informace ohledně veřejnosprávní kontroly zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky organizace, která probíhá na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
Z. Kadlec přiblížil zastupitelům průběh a dosavadní výsledky zmíněné veřejnosprávní kontroly. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-03.doc, ZK-01-2012-03, př. 1, ZK-01-2012-03, př. 2, ZK-01-2012-03, př. 3

04. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o průběhu spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery v období od čtvrtého čtvrtletí 2010 do konce roku 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od čtvrtého čtvrtletí 2010 do konce roku 2011 dle materiálu ZK-01-2012-04, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-04.doc, ZK-01-2012-04, př. 1

05. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu ZK-01-2012-05, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 50 000 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-01-2012-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-05.doc, ZK-01-2012-05, př. 1, ZK-01-2012-05, př. 2

06. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 a jeho zapojení do rozpočtu kraje na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 v celkové výši 213 024 310 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-06, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč, IČO 66610699 o částku 1 000 000 Kč určenou na vybavení rekonstruované školní kuchyně;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, IČO 00094854 o částku 1 500 000 Kč na zajištění projektu „Vysočina fandí kultuře“;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému ERP u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090638 o částku 1 026 720 Kč;
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001 o částku 803 520 Kč;
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540 o částku 661 200 Kč;
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00511951 o částku 670 560 Kč;
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00839396 o částku 713 520 Kč;
  • Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 47366630 o částku 752 400 Kč;
  • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČO 70520283 o částku 59 520 Kč;
  • Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00380695 o částku 69 360 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému ERP u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090638 o částku 817 200 Kč;
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001 o částku 702 960 Kč;
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540 o částku 376 200 Kč;
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00511951 o částku 695 760 Kč;
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00839396 o částku 700 080 Kč;
  • Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 47366630 o částku 531 960 Kč;
  • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČO 70520283 o částku 251 280 Kč;
  • Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00380695 o částku 254 160 Kč;
 • převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet projektu „Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba“;
 • zapojení zůstatku účtu ZBÚ ISNOV ve výši 4 407 520 Kč do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny“.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-06.doc, ZK-01-2012-06, př. 1

07. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-07, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-07.doc, ZK-01-2012-07, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 08, 09 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0009/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-08, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-08.doc, ZK-01-2012-08, př. 1

09. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
Usnesení 0010/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu ZK-01-2012-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-09.doc, ZK-01-2012-09, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 17, 19 40 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
Usnesení 0011/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 727/3 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schválit
 • dodatek č. 714 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-10, př. 1;
 • dodatek č. 715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-10.doc, ZK-01-2012-10, př. 1, ZK-01-2012-10, př. 2, ZK-01-2012-10, př. 3

11. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
Usnesení 0012/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/13030 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2, oba v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavby komunikace na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-11.doc, ZK-01-2012-11, př. 1

12. Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
Usnesení 0013/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 954/35 o výměře 2623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
schvaluje
dodatek č. 716 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-12.doc, ZK-01-2012-12, př. 1, ZK-01-2012-12, př. 2

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
Usnesení 0014/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. par. č. 697/3 o výměře 45 m2 a par. č. 697/4 o výměře 85 m2, oddělené geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá;
schválit
dodatek č. 717 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-13.doc, ZK-01-2012-13, př. 1, ZK-01-2012-13, př. 2

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0015/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6 o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
schvaluje
dodatek č. 718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-14.doc, ZK-01-2012-14, př. 1, ZK-01-2012-14, př. 2

15. Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
Usnesení 0016/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. st. 185 - zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2 oddělený geometrickým plánem č. 197-2/2011 z pozemku PK 1620, pozemky par. č. 1620/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 oddělené geometrickým plánem č. 198-3/2011 z pozemků PK 1620 a PK 1515/1 vše v k. ú. Březské z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí s. r. o., Březské 46, 595 01 Velká Bíteš IČ:63487977 za celkovou cenu 16 680 Kč;
schvaluje
dodatek č. 719 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-15.doc, ZK-01-2012-15, př. 1, ZK-01-2012-15, př. 2

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
Usnesení 0017/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dudín;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 2 z vlastnictví obce Dudín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 720 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 3;
 • dodatek č. 721 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-16.doc, ZK-01-2012-16, př. 1, ZK-01-2012-16, př. 2, ZK-01-2012-16, př. 3, ZK-01-2012-16, př. 4, ZK-01-2012-16, př. 5

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
Usnesení 0018/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 1 a pozemek par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 124/1 - díl c o výměře 1 m2 oddělený geometrickým plánem č. 147-1271/2011 a sloučený do pozemku par. č. 552/1 v k. ú. Hřiště z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 722 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 2;
 • dodatek č. 723 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-17.doc, ZK-01-2012-17, př. 1, ZK-01-2012-17, př. 2, ZK-01-2012-17, př. 3, ZK-01-2012-17, př. 4

19. Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
Usnesení 0019/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1027/5 o výměře 726 m2 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a stavbu komunikace na tomto pozemku postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná;
schvaluje
dodatek č. 724 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-19.doc, ZK-01-2012-19, př. 1, ZK-01-2012-19, př. 2

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 0020/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 3;
 • dodatek č. 726 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-20.doc, ZK-01-2012-20, př. 1, ZK-01-2012-20, př. 2, ZK-01-2012-20, př. 3, ZK-01-2012-20, př. 4, ZK-01-2012-20, př. 5

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Usnesení 0021/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-21.doc, ZK-01-2012-21, př. 1, ZK-01-2012-21, př. 2

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008, změna usnesení 0475/06/2011/ZK
Usnesení 0022/01/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-22.doc, ZK-01-2012-22, př. 1, ZK-01-2012-22, př. 2, ZK-01-2012-22, př. 3

23. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 0023/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;
schvaluje
Dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-23.doc, ZK-01-2012-23, př. 1, ZK-01-2012-23, př. 2

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
Usnesení 0024/01/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-24.doc, ZK-01-2012-24, př. 1, ZK-01-2012-24, př. 2, ZK-01-2012-24, př. 3

25. Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín
Usnesení 0025/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín;
schvaluje
dodatek č. 730 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-25.doc, ZK-01-2012-25, př. 1, ZK-01-2012-25, př. 2

26. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
Usnesení 0026/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že text:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč
se nahrazuje textem:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/24 - orná půda o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 - orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-26.doc

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0027/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 1 z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
schvaluje
 • dodatek č. 732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 3;
 • dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 4.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-27.doc, ZK-01-2012-27, př. 1, ZK-01-2012-27, př. 2, ZK-01-2012-27, př. 3, ZK-01-2012-27, př. 4, ZK-01-2012-27, př. 5

28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 0028/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 pozemky za podmínek dle materiálu ZK-01-2012-28, př. 1 a od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-28.doc, ZK-01-2012-28, př. 1, ZK-01-2012-28, př. 2

29. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
Usnesení 0029/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem nově utvořený pozemek par. č. 44/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 427 m2 v k. ú. a obci Polnička, vzniklý dle geometrického plánu č. 906-189/2010 z dílů i o výměře 76 m2 pozemku 44/1, l o výměře 3 m2 pozemku 44/7, k o výměře 227 m2 pozemku 44/16 o o výměře 121 m2 pozemku 44/17, z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-29.doc, ZK-01-2012-29, př. 1

30. Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
Usnesení 0030/01/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-30.doc, ZK-01-2012-30, př. 1, ZK-01-2012-30, př. 2

31. Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
Usnesení 0031/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-31.doc

32. Nabytí nemovitosti v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0032/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 oddělený GP č. 3817-51/2012 z pozemku par. č. 6035/1 (původně par. č. 5999/149) v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že k tomuto pozemku bude ve prospěch dárce zřízeno předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí;
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-32.doc, ZK-01-2012-32, př. 1, ZK-01-2012-32, př. 2

33. Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0033/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 2480/68 - orná půda o výměře 940 m2 oddělený GP č. 1217-580/2011 z pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 64 830 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-33.doc, ZK-01-2012-33, př. 1

34. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
Usnesení 0034/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 655/1 o výměře 5926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře 13791 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 651/1 na základě geometrických plánů č. 178-140/2011 a č. 182-16/2012 v katastrálním území Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-34.doc

35. Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0035/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit dodatek č. 734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-35, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-35.doc, ZK-01-2012-35, př. 1

36. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 0036/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1596/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 292 m2 vzniklý dle GP č. 984-206/2011 z dílu a pozemku par. č. 1585/1 a dílu b pozemku par. č. 1596/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
schvaluje
dodatek 735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-36.doc, ZK-01-2012-36, př. 1, ZK-01-2012-36, př. 2

37. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0037/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 16 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 1;
 • dodatek č. 15 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-37.doc, ZK-01-2012-37, př. 1, ZK-01-2012-37, př. 2, ZK-01-2012-37, př. 3

38. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0038/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
schvaluje
dodatek č. 736 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-38.doc, ZK-01-2012-38, př. 1, ZK-01-2012-38, př. 2

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0039/01/2012/ZK
Zastupitelstvo
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-39, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-39.doc, ZK-01-2012-39, př. 1

40. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0040/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje,
že pozemky dle materiálu ZK-01-2012-40, př. 1 požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, jsou pro činnost škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina:
 • Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř;
 • Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod;
 • Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, Humpolec;
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod;
 • Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529, Chotěboř;
 • Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice nad Lipou;
 • Dětský domov, Budkov 1
zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-40.doc, ZK-01-2012-40, př. 1

18. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
L. Joukl zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předloženého materiálu a požádal o jeho schválení.
V. Černý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1104/3 a par. č. 1118 v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí „Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-18.doc, ZK-01-2012-18, př. 1

41. Nabytí nemovitosti v k. ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky.
Z. Ryšavý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0042/01/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-41.doc, ZK-01-2012-41, př. 1, ZK-01-2012-41, př. 2

42. Projekt - Zásah bez hranic
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení převod finanční prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0043/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finanční prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů ve výši max. 287 500 Kč (1 € = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zásah bez hranic s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-42.doc

43. Strategie Kraje Vysočina 2020
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí aktuální znění Strategie Kraje Vysočina 2020.
M. Vystrčil tlumočil doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zpracovanou Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-01-2012-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-43.doc, ZK-01-2012-43, př. 1, ZK-01-2012-43, př. 2

44. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s výsledky 3. výzvy globálního grantu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3;
 • uzavřít Smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu
  ZK-01-2012-44, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-44.doc, ZK-01-2012-44, př. 1, ZK-01-2012-44, př. 2, ZK-01-2012-44, př. 3, ZK-01-2012-44, př. 4

45. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout půjčku Energetické agentuře Vysočiny za účelem předfinancování projektu FUWA. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-01-2012-45, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 000 000 Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste.
odpovědnost: OŽP, ORR
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-45.doc, ZK-01-2012-45, př. 1, ZK-01-2012-45, př. 2

46. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč Raabs. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0047/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2012-46, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-46.doc, ZK-01-2012-46, př. 1, ZK-01-2012-46, př. 2, ZK-01-2012-46, př. 3

47. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
M. Hyský zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh shora uvedených zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0048/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10 ze dne 14. 12. 2010.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-47.doc, ZK-01-2012-47, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48, 50 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Změna ve školském rejstříku
Usnesení 0049/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2012-48, př. 1 kódy 1A, B, C;
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2012-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-48.doc, ZK-01-2012-48, př. 1, ZK-01-2012-48, př. 2, ZK-01-2012-48, př. 3, ZK-01-2012-48, př. 4, ZK-01-2012-48, př. 5

50. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0050/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2012-50, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-50.doc, ZK-01-2012-50, př. 1

49. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.
V. Kodet a J. Běhounek oznámili ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebudou o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0051/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-01-2012-49, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-49.doc, ZK-01-2012-49, př. 1, ZK-01-2012-49, př. 2, ZK-01-2012-49, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51, 52 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0052/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČO 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2012-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-51.doc, ZK-01-2012-51, př. 1, ZK-01-2012-51, př. 2

52. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0053/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2012-52, př. 2):
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování.
odpovědnost: OŠMS. EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-52.doc, ZK-01-2012-52, př. 1, ZK-01-2012-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0054/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední školy technické Jihlava, IČO 13695461, a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-53.doc, ZK-01-2012-53, př. 1, ZK-01-2012-53, př. 2, ZK-01-2012-53, př. 3

54. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Územní plánování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0055/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 554 009 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu ZK-01-2012-54, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2012-54, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-54.doc, ZK-01-2012-54, př. 1, ZK-01-2012-54, př. 2

55. Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na podporu realizace projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • navýšení rozpočtu projektu o 0,5 mil. Kč na 74,6 mil. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,6 mil. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-55.doc

57. Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-57.doc

58. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 1;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 2;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 3;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 4;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 5;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 6;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 7;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 8.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-58.doc, ZK-01-2012-58, př. 1, ZK-01-2012-58, př. 2, ZK-01-2012-58, př. 3, ZK-01-2012-58, př. 4, ZK-01-2012-58, př. 5, ZK-01-2012-58, př. 6, ZK-01-2012-58, př. 7, ZK-01-2012-58, př. 8

59. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov v celkové výši max. 5 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-59.doc, ZK-01-2012-59, př. 1, ZK-01-2012-59, př. 2

60. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Jinošov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0060/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu ZK-01-2012-60, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové výši max. 17 452 000 Kč na částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-60.doc, ZK-01-2012-60, př. 1

61. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0061/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 247 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-61.doc, ZK-01-2012-61, př. 1, ZK-01-2012-61, př. 2

62. Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0062/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 1;
 • poskytnout dotaci pro Jihlavskou unii neslyšících na útlum činnosti ve výši 236 800 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-62.doc, ZK-01-2012-62, př. 1, ZK-01-2012-62, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 63, 64 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

63. Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Usnesení 0063/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-63, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
 • předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace do výše 602 353 Kč (tj. 23 529 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 90 353 Kč (tj. 3 529 EUR) projektu Vysočina fandí kultuře - propagace z rozpočtu kraje.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-63.doc, ZK-01-2012-63, př. 1

64. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
Usnesení 0064/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
realizaci aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře dle materiálu ZK-01-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-64.doc, ZK-01-2012-64, př. 1

65. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0065/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-01-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-65.doc, ZK-01-2012-65, př. 1

66. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2012
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit poměrné rozdělení finančních prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2012.
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje se závěry z jednání výboru regionálního rozvoje a tlumočil doporučující stanovisko výboru k návrhu finanční alokace FV pro rok 2012.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0066/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-66, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 34 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2011 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-66.doc, ZK-01-2012-66, př. 1abcd, ZK-01-2012-66, př. 2, ZK-01-2012-66, př. 3, ZK-01-2012-66, př. 4

67. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na úpravu smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0067/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2012-67, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-67.doc, ZK-01-2012-67, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68, 70 až 73 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

68. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
Usnesení 0068/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 dle materiálu ZK-01-2012-68, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE); Rostislav Novák (TR);
KDU-ČSL Radek Pátek (ZR); Jana Houšková (PE);
ČSSD Zdeněk Smutný (JI);
KSČM Ladislav Nováček (PE); Karel Baťa (HB);
 • Emila Dračku (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012;
 • garantem grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-68.doc, ZK-01-2012-68, př. 1, ZK-01-2012-68, př. 2

70. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
Usnesení 0069/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2012 dle materiálu ZK-01-2012-70, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2012 ve složení:
ODS Jan Vošický (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Poborský (HB); Vladislav Hynk (JI);
ČSSD Jiří Uchytil (HB); Miroslav Báňa (ZR);
KSČM Jiří Vlach (JI); Karel Moravec (HB);
 • Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2012;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2012 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-70.doc, ZK-01-2012-70, př. 1

71. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2012
Usnesení 0070/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jednorázové akce 2012 dle materiálu ZK-01-2012-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2012 ve složení:
ODS Renata Feherová (JI); Jan Veselý (TR);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Jaroslav Hrubý (TR);
ČSSD Milan Stránský (HB);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
 • Dagmaru Nejedlou (ZR, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2012;
 • garantem grantového programu Jednorázové akce 2012 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Alenu Mikulíkovou s právem hlasovacím a Janu Albrechtovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-71.doc, ZK-01-2012-71, př. 1, ZK-01-2012-71, př. 2

72. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2012
Usnesení 0071/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2012 dle materiálu ZK-01-2012-72, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu sportujeme 2012 ve složení:
ODS Pavel Nevrkla (TR) Karel Kříž (JI)
KDU-ČSL Josef Klement (ZR); Josef Dvořák (ZR);
ČSSD - Jiří Novotný (HB);
KSČM Michal Dlouhý (HB); Josef Číž (TR);
 • Petra Piňose (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2012;
 • garantem grantového programu Sportujeme 2012 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Panovce s právem hlasovacím a Veroniku Vráblovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-72.doc, ZK-01-2012-72, př. 1, ZK-01-2012-72, př. 2

73. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2012
Usnesení 0072/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2012 dle materiálu ZK-01-2012-73, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2012 ve složení:
ODS Zbyněk Stejskal (HB); Milan Šmíd (PE);
KDU-ČSL František Holas (HB); Zdeněk Vlach (ZR);
ČSSD Vladimír Malý (TR); Miroslav Němec (JI);
KSČM Ladislav Šnely (HB);
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2012;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2012 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-73.doc, ZK-01-2012-73, př. 1, ZK-01-2012-73, př. 2, ZK-01-2012-73, př. 3

69. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
M. Hyský podal doplňující informace k předloženému grantovému programu.
M. Vystrčil vyslovil svůj názor a připomínky k uvedenému grantovému programu.
Rovněž J. Vondráček vyjádřil své stanovisko k předloženému návrhu grantového programu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2012 dle materiálu ZK-01-2012-69, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka 2012 ve složení:
ODS Petr Šilhart (JI);
KDU-ČSL Karel Pacal (ZR); Jiří Vondráček (HB);
ČSSD Zdeňka Bečková (PE); Markéta Pfefferová (HB);
KSČM Pavel Královec (HB); Ladislav Brož (PE);
 • Jaromíra Brychtu (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2012;
 • garantem grantového programu Naše školka 2012 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-69.doc, ZK-01-2012-69, př. 1, ZK-01-2012-69, př. 2

74. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru pro udělování medailí na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-74, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-74.doc, ZK-01-2012-74, př. 1

75. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru regionálního rozvoje na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-75, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-75.doc, ZK-01-2012-75, př. 1

76. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-76, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-76.doc, ZK-01-2012-76, př. 1

77. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly v roce 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2011 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2012-77, př. 1, ZK-01-2012-77, př. 2, ZK-01-2012-77, př. 3, ZK-01-2012-77, př. 4, ZK-01-2012-77, př. 5.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-77.doc, ZK-01-2012-77, př. 1, ZK-01-2012-77, př. 2, ZK-01-2012-77, př. 3, ZK-01-2012-77, př. 4, ZK-01-2012-77, př. 5

78. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
D. Hromádková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/01/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-78, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2012-78.doc, ZK-01-2012-78, př. 1

79. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

Závěrem rozpravy J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup s tím, že další jednání se bude konat 27. 3. 2012.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Jiří Kučera        ……...……………………………………


Mgr. Bohumil Kovanda        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2012 dne 14. 2. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 22. 2. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz